Leveringen - 576653-2020

Submission deadline has been amended by:  35194-2021
01/12/2020    S234

Namibië-Windhoek: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2020/S 234-576653

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Government of the Republic of Namibia represented by The National Authorising Officer for the European Development Fund
Postadres: Private Bag 13356, Namibia
Plaats: Windhoek
NUTS-code: NA NAMIBIA
Land: Namibia
Contactpersoon: Ned Sibeya
E-mail: nsibeya@npc.gov.na
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.npc.gov.na
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7568
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply of Off-road Passenger and Livestock Transport Vehicles

Referentienummer: DEVCO/WDH/2020/EA-OP/0029
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The subject of this contract is the supply and delivery of a range of off-road passenger and livestock transport vehicles to the Livestock Support Programme at the Ministry of Agriculture, Water and Land Reform in Windhoek, Namibia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 355 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4x4 Double-cab Off-road Vehicles

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NA NAMIBIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

NAMIBIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4x4 double-cab off-road vehicles — quantity 11.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Africa, Caribbean and Pacific.

II.2.14)Nadere inlichtingen

See internet address provided in Section I.3).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

30-ton Trucks with Trailers

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NA NAMIBIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

NAMIBIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

30-ton trucks with trailers — quantity 5.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 730 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Africa, Caribbean and Pacific.

II.2.14)Nadere inlichtingen

See internet address provided in section I.3).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5-ton 4x4 Vehicles

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NA NAMIBIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

NAMIBIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

5-ton 4x4 vehicles — quantity 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Africa, Caribbean and Pacific.

II.2.14)Nadere inlichtingen

See internet address provided in section I.3).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4x4 Single-cab Off-road Vehicles

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NA NAMIBIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

NAMIBIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4x4 single-cab off-road vehicles — quantity 4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 155 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Africa, Caribbean and Pacific.

II.2.14)Nadere inlichtingen

See internet address provided in section I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See internet address provided in Section I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

The economic and financial capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document ‘Information to candidates and tenderers’.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

The professional and technical capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document ‘Information to candidates and tenderers’.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See internet address provided in section I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 211-514842
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/02/2021
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/02/2021
Plaatselijke tijd: 08:30
Plaats:

The Auditorium, Government Office Park, Luther Street, Windhoek, Namibia

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

See internet address provided in section I.3). For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: General Court of the European Union
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

See internet address provided in section I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2020