Leveringen - 576654-2020

Submission deadline has been amended by:  15581-2021
01/12/2020    S234

Sierra Leone-Freetown: Motorvoertuigen

2020/S 234-576654

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Government of Sierra Leone represented by the National Authorising Officer
Plaats: Freetown
NUTS-code: SL SIERRA LEONE
Land: Sierra Leone
Contactpersoon: Ambrose James
E-mail: ajames@nao.gov.sl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.nao.gov.sl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&userlanguage=en
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply of IT Equipment, Motor Vehicles and Motor Cycles for the Multi Annual Programme Estimate under the Civil Service Reform Component of the Support to Governance Sector programme

Referentienummer: DEVCO/FNA/2020/EA-OP/0040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This is part of the support to governance reform programme where in the civil service reform component is embedded. Under the civil service reform component the procurement of IT equipment's, motor vehicles and motor cycles is necessary in order to strengthen the two beneficiary institutions in the management of the human resource management office and the Public Service Commission; the two beneficiaries.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Motor Vehicles and Motor Cycles

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
34410000 Motorfietsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SL SIERRA LEONE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sierra Leone (West Africa Region).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Motor vehicles and motor cycles for the multi annual programme estimate under the civil service reform component of the support to governance sector programme.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Africa, Caribbean and Pacific.

II.2.14)Nadere inlichtingen

See internet address provided in section I.3).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IT Equipment

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
34100000 Motorvoertuigen
34410000 Motorfietsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SL SIERRA LEONE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sierra Leone (West Africa Region).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

IT equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Africa, Caribbean and Pacific.

II.2.14)Nadere inlichtingen

See internet address provided in section I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See internet address provided in section I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

The economic and financial capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document ‘Information to candidates and tenderers’.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

The professional and technical capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document ‘Information to candidates and tenderers’.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See internet address provided in section I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/02/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/02/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

NAO Office, Ministry of Planning and Economic Development, OAU Drive Towerhill.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

See internet address provided in section I.3). For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: General Court of the European Union
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

See internet address provided in section I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020