Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 576657-2021

12/11/2021    S220

Slovakia-Komárno: Agricultural machinery

2021/S 220-576657

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Komárno
National registration number: 00306525
Postal address: Nám. gen. Klapku 1
Town: Komárno
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 94501
Country: Slovakia
Contact person: zodpovedná za verejné obstarávanie Ing. Helena Polónyi
E-mail: polonyi@orangemail.sk
Telephone: +421 905826576
Fax: +421 35357702703
Internet address(es):
Main address: www.komarno.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435252
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompostáreň Komárno - Strojové vybavenie II

Reference number: 5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po
II.1.2)Main CPV code
16000000 Agricultural machinery
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je obstaranie strojového vybavenia Kompostárne Komárno v nasledovnom rozsahu:

Kolesový traktor, Príves za traktor, Čelný nakladač s mechanickým paralelogramom, Nesený prekopávač,

Štiepkovač drevnej hmoty, Rezací a miešací voz na biologické odpady, Triediace sito

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 278 850.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kolesový traktor, príves za traktor, čelný nakladač s mechanickým paralelogramom

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
16700000 Tractors
16810000 Parts of agricultural machinery
43250000 Front-end shovel loaders
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Komárno, časť Hadovce, pozemok k. ú. Komárno, parcela reg. C č. 11786/1, 11786/2.

II.2.4)Description of the procurement:

Traktor bude slúžiť na prepravu dovezeného odpadu a odvezeného kompostu. Traktorový príves bude slúžiť na prevoz odpadu a materiálov. Traktorový príves musí byť použiteľný a plne funkčný . Čelný nakladač musí byť použiteľný a plne funkčný. Podrobnosti sú uvedené v časti B súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 108 923.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ITMS kód projektu: NFP310010BFK4

II.2.14)Additional information

Projekt bude financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Nesený prekopávač, štiepkovač drevnej hmoty

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42650000 Pneumatic or motorised hand tools
42410000 Lifting and handling equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Komárno, časť Hadovce, pozemok k. ú. Komárno, parcela reg. C č. 11786/1, 11786/2.

II.2.4)Description of the procurement:

Štiepkovač drevnej hmoty musí byť použiteľný a plne funkčný. Prekopávač kompostu je potrebný pre správne a kvalitné spracovanie organického odpadu pre potreby spracovania kompostu.

Podrobnosti sú uvedené v časti B súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 28 136.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ITMS kód projektu: NFP310010BFK4

II.2.14)Additional information

Projekt bude financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rezací a miešací voz na biologické odpady, triediace sito

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34144700 Utility vehicles
43411000 Sorting and screening machines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Komárno, časť Hadovce, pozemok k. ú. Komárno, parcela reg. C č. 11786/1, 11786/2.

II.2.4)Description of the procurement:

Rezací a miešací voz slúži na samotné spracovanie a prácu s organickým odpadom. Preosievač kompostu (triediace sito) je určený pre nakladanie s kompostom a jeho následné využitie.

Podrobnosti sú uvedené v časti B súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 141 790.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ITMS NFP310010BFK4

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný: z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov kupujúceho

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon): Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ je v pozícii orgánu verejnej moci, uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona iba nasledovnými dokladmi uvedenými v § 32 ods. 2 zákona:

- písm. a): uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov právnickej

osoby, členov štatutárneho orgánu a prokuristov nie starším ako tri mesiace.

- písm. d): uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie

starším ako tri mesiace.

- písm. f): uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu

hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona alebo ekvivalentným dokladom, alebo nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny samostatne.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

nevyžaduje sa

Minimum level(s) of standards possibly required:

x

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Zoznam bude vyhotovený v členení podľa príslušnej časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku a podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy).

Ak predkladá ponuku na viac častí, predloží samostatné zoznamy za jednotlivé časti.

Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodával tovar rovnaký alebo podobný

predmetu obstarávania v počte minimálne 3 zákazky za každú časť. Verejný obstarávateľ bude akceptovať ako rovnaké alebo podobné predmety zákazky zariadenia alebo stroje používané pri kompostovaní na účel popísaný v súťažných podkladoch.

Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na

plnenie zmluvy.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej

spôsobilosti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zoznam musí obsahovať informáciu o tom, či je uvedená zákazka realizovaná pre verejného obstarávateľa alebo

obstarávateľa, alebo pre súkromný sektor, aby verejný obstarávateľ vedel dohľadať referencie v Evidencii referencií,

vedenej Úradom pre verejné obstarávanie.

V prípade, ak zákazka bola realizovaná pre súkromný sektor, v zozname musí byť uvedená kontaktná osoba pre

overenie deklarovanej skutočnosti.

Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:

-identifikácia dodávateľa,

-identifikácia odberateľa s kontaktnými údajmi poverenej osoby odberateľa,

-názov predmetu zmluvy,

-stručný opis plnenia, z ktorého musí byť zrejmý predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako predmet zákazky,

-cena predmetu zmluvy v EUR bez DPH (resp. podiel na plnení),

-lehota dodania (mesiac, rok).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ďalšie podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu Kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/12/2021
Local time: 11:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je verejne prístupné všetkým uchádzačom (určeným osobám), ktorí predložili ponuky prostredníctvom portálu https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&.

Uchádzačom bude v lehote na otváranie ponúk umožnený prístup k návrhu na plnenie kritérií jednotlivých častí všetkých predložených ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Súťažné podklady sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435252 a na stránke

https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=12436625& v slovenskom jazyku.

Predmetné verejné obstarávanie bude realizované ako nadlimitná zákazka na dodanie tovaru.

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku

prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&.

Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli

www.ezakazky.sk bez obmedzenia od okamihu registrácie v príslušnej zákazke.

Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu

https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

Klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke

https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&.

Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom.

Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 5.000,00 € na časť 1 a 7.000,00 € na časť 3. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na predmet zákazky možné považovať za zelené.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Revízne postupy vrátane informácií o termínoch sú uvedené v §§ 163 až 165 a v §§ 170 až 175 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/11/2021