Supplies - 576657-2021

12/11/2021    S220

Slovakia-Komárno: Agricultural machinery

2021/S 220-576657

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Komárno
National registration number: 00306525
Postal address: Nám. gen. Klapku 1
Town: Komárno
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 94501
Country: Slovakia
Contact person: zodpovedná za verejné obstarávanie Ing. Helena Polónyi
E-mail: polonyi@orangemail.sk
Telephone: +421 905826576
Fax: +421 35357702703
Internet address(es):
Main address: www.komarno.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435252
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompostáreň Komárno - Strojové vybavenie II

Reference number: 5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po
II.1.2)Main CPV code
16000000 Agricultural machinery
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je obstaranie strojového vybavenia Kompostárne Komárno v nasledovnom rozsahu:

Kolesový traktor, Príves za traktor, Čelný nakladač s mechanickým paralelogramom, Nesený prekopávač,

Štiepkovač drevnej hmoty, Rezací a miešací voz na biologické odpady, Triediace sito

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 278 850.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kolesový traktor, príves za traktor, čelný nakladač s mechanickým paralelogramom

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
16700000 Tractors
16810000 Parts of agricultural machinery
43250000 Front-end shovel loaders
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Komárno, časť Hadovce, pozemok k. ú. Komárno, parcela reg. C č. 11786/1, 11786/2.

II.2.4)Description of the procurement:

Traktor bude slúžiť na prepravu dovezeného odpadu a odvezeného kompostu. Traktorový príves bude slúžiť na prevoz odpadu a materiálov. Traktorový príves musí byť použiteľný a plne funkčný . Čelný nakladač musí byť použiteľný a plne funkčný. Podrobnosti sú uvedené v časti B súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 108 923.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ITMS kód projektu: NFP310010BFK4

II.2.14)Additional information

Projekt bude financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Nesený prekopávač, štiepkovač drevnej hmoty

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42650000 Pneumatic or motorised hand tools
42410000 Lifting and handling equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Komárno, časť Hadovce, pozemok k. ú. Komárno, parcela reg. C č. 11786/1, 11786/2.

II.2.4)Description of the procurement:

Štiepkovač drevnej hmoty musí byť použiteľný a plne funkčný. Prekopávač kompostu je potrebný pre správne a kvalitné spracovanie organického odpadu pre potreby spracovania kompostu.

Podrobnosti sú uvedené v časti B súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 28 136.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ITMS kód projektu: NFP310010BFK4

II.2.14)Additional information

Projekt bude financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rezací a miešací voz na biologické odpady, triediace sito

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34144700 Utility vehicles
43411000 Sorting and screening machines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Komárno, časť Hadovce, pozemok k. ú. Komárno, parcela reg. C č. 11786/1, 11786/2.

II.2.4)Description of the procurement:

Rezací a miešací voz slúži na samotné spracovanie a prácu s organickým odpadom. Preosievač kompostu (triediace sito) je určený pre nakladanie s kompostom a jeho následné využitie.

Podrobnosti sú uvedené v časti B súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 141 790.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ITMS NFP310010BFK4

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný: z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov kupujúceho

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon): Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ je v pozícii orgánu verejnej moci, uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona iba nasledovnými dokladmi uvedenými v § 32 ods. 2 zákona:

- písm. a): uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov právnickej

osoby, členov štatutárneho orgánu a prokuristov nie starším ako tri mesiace.

- písm. d): uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie

starším ako tri mesiace.

- písm. f): uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu

hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona alebo ekvivalentným dokladom, alebo nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny samostatne.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

nevyžaduje sa

Minimum level(s) of standards possibly required:

x

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Zoznam bude vyhotovený v členení podľa príslušnej časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku a podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy).

Ak predkladá ponuku na viac častí, predloží samostatné zoznamy za jednotlivé časti.

Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodával tovar rovnaký alebo podobný

predmetu obstarávania v počte minimálne 3 zákazky za každú časť. Verejný obstarávateľ bude akceptovať ako rovnaké alebo podobné predmety zákazky zariadenia alebo stroje používané pri kompostovaní na účel popísaný v súťažných podkladoch.

Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na

plnenie zmluvy.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej

spôsobilosti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zoznam musí obsahovať informáciu o tom, či je uvedená zákazka realizovaná pre verejného obstarávateľa alebo

obstarávateľa, alebo pre súkromný sektor, aby verejný obstarávateľ vedel dohľadať referencie v Evidencii referencií,

vedenej Úradom pre verejné obstarávanie.

V prípade, ak zákazka bola realizovaná pre súkromný sektor, v zozname musí byť uvedená kontaktná osoba pre

overenie deklarovanej skutočnosti.

Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:

-identifikácia dodávateľa,

-identifikácia odberateľa s kontaktnými údajmi poverenej osoby odberateľa,

-názov predmetu zmluvy,

-stručný opis plnenia, z ktorého musí byť zrejmý predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako predmet zákazky,

-cena predmetu zmluvy v EUR bez DPH (resp. podiel na plnení),

-lehota dodania (mesiac, rok).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ďalšie podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu Kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/12/2021
Local time: 11:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je verejne prístupné všetkým uchádzačom (určeným osobám), ktorí predložili ponuky prostredníctvom portálu https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&.

Uchádzačom bude v lehote na otváranie ponúk umožnený prístup k návrhu na plnenie kritérií jednotlivých častí všetkých predložených ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Súťažné podklady sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435252 a na stránke

https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=12436625& v slovenskom jazyku.

Predmetné verejné obstarávanie bude realizované ako nadlimitná zákazka na dodanie tovaru.

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku

prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&.

Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli

www.ezakazky.sk bez obmedzenia od okamihu registrácie v príslušnej zákazke.

Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu

https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

Klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke

https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12436625&.

Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom.

Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 5.000,00 € na časť 1 a 7.000,00 € na časť 3. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na predmet zákazky možné považovať za zelené.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Revízne postupy vrátane informácií o termínoch sú uvedené v §§ 163 až 165 a v §§ 170 až 175 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/11/2021