Diensten - 576658-2020

01/12/2020    S234

Tsjaad-Ndjamena: Reinigingsdiensten voor de Delegatie van de Europese Unie in de Republiek Tsjaad

2020/S 234-576658

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Unie — Delegation of the European Union to Chad
Plaats: N'Djamena
NUTS-code: TD CHAD
Land: Tsjaad
Contactpersoon: Head of Administration
E-mail: Delegation-Chad@eeas.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eeas.europa.eu/delegations/tchad
Adres van het kopersprofiel: https://eeas.europa.eu/delegations/tchad/area/jobs-funds_fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigingsdiensten voor de Delegatie van de Europese Unie in de Republiek Tsjaad

Referentienummer: EEAS-675-DELTCDN-SER-DIR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200 Schoonmaken van kantoren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Reinigingsdiensten, bodes en technisch personeel voor de kantoren van de Delegatie en het naburige Gebouw Schuman.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 247 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: TD CHAD
Voornaamste plaats van uitvoering:

N'Djamena, Tsjaad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van de taken / Weging: 18
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde producten en leveringen / Weging: 18
Kwaliteitscriterium - Naam: gezondheids- en veiligheidsmaatregelen / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 12
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Administratieve kredieten van de EU.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 184-446824
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EEAS-675-DELTCDN-SER-DIR-2020
Benaming:

Reinigingsdiensten voor de Delegatie van de Europese Unie in de Republiek Tsjaad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Proprenet
Plaats: N'Djamena
NUTS-code: TD CHAD
Land: Tsjaad
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 207 087.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twee maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, vanaf de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2020