Diensten - 576663-2020

01/12/2020    S234

België-Geel: Ondersteuningsdiensten en evaluaties inzake nucleaire veiligheid

2020/S 234-576663

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, JRC — Joint Research Centre, JRC.F — Health, Consumers and Reference Materials (Geel)
Postadres: Retieseweg 111
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuningsdiensten en evaluaties inzake nucleaire veiligheid

Referentienummer: JRC/GEE/2020/OP/1730
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98113100 Diensten voor nucleaire veiligheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

JRC-Geel is een kerninstallatie van klasse I in België. Als zodanig gelden strenge wettelijke eisen. De gevraagde diensten zijn gespecialiseerd en vereisen een uitstekende kennis van de Belgische nucleaire wetgeving en de praktische uitvoeringsvoorschriften ervan. Deze aanbestedingsprocedure betreft de verlening van bijstand aan het JRC-Geel op het gebied van ondersteuningsdiensten voor nucleaire veiligheid en evaluaties en de uitwisseling van operationele ervaring.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98113100 Diensten voor nucleaire veiligheid
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71317210 Advies inzake gezondheid en veiligheid
79140000 Juridische adviezen en informatie
79417000 Veiligheidsadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlening van ondersteuningsdiensten en evaluaties inzake nucleaire veiligheid.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 139-340907
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 940072
Benaming:

Ondersteuningsdiensten en evaluaties inzake nucleaire veiligheid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: The Binding Energy bvba
Nationaal identificatienummer: BE0633580838
Postadres: Rodebeukenhof 8
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9050
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2020