Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Έργα - 576664-2018

29/12/2018    S250

Ισπανία-Αλικάντε: Αντικατάσταση γυάλινων προσόψεων στο κτίριο AA1 του αρχηγείου του EUIPO στο Αλικάντε

2018/S 250-576664

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αριθμός ταυτοποίησης: V-03965324
Ταχ. διεύθυνση: Avenida de Europa, 4
Πόλη: Alicante
Κωδικός NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Ταχ. κωδικός: 03008
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@euipo.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4244
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αντικατάσταση γυάλινων προσόψεων στο κτίριο AA1 του αρχηγείου του EUIPO στο Αλικάντε

Αριθμός αναφοράς: AO/016/18
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45441000 Υαλοτεχνικές εργασίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η αναδιαμόρφωση των γυάλινων προσόψεων του κτιρίου AA1 στις προσόψεις του εστιατορίου VIP (μπλοκ ΑΑ1-Α, ισόγειο) και της αίθουσας διανομής στο ισόγειο μεταξύ των μπλοκ Α και Β, καθώς και η αντικατάσταση του γυάλινου περιβλήματος των 2 κλιμακοστασίων που συνδέουν το ισόγειο με τους υπόγειους ορόφους: S -1 και S -2. Αυτές οι σκάλες βρίσκονται στο αίθριο ανάμεσα στα μπλοκ AA1 που αναφέρθηκαν παραπάνω.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante (Alicante), ΙΣΠΑΝIΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στην τρέχουσα κατάσταση των προσόψεων του κτιρίου ΑΑ1 που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου, οι γυάλινες προσόψεις του ισογείου και οι σκάλες του μπλοκ Β δεν παρέχουν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά άνεσης για τη χρήση τους, κυρίως επειδή το σύστημα που εκτελούταν προηγουμένως δεν βοηθούσε στην ορθή κατοίκηση των χώρων αυτών.

Κατά συνέπεια, ελήφθη η απόφαση να αντικατασταθούν αυτά τα παράθυρα με άλλα εμπορικού τύπου παράθυρα με ενσωματωμένη προστασία από θραύσματα.

Με αυτή την παρέμβαση, στόχος είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών, της αισθητικής και της τεχνολογίας των εξωτερικών προσόψεων του κτιρίου και ταυτόχρονα η ανταπόκριση στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις χάρη στη βελτίωση των χαρακτηριστικών σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές, ηλιακές και θερμικές «επιθέσεις».

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει:

(1) Υλική εκτέλεση των εργασιών που ορίζονται στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όλων των υλικών, των εργασιών και των εργαλείων,

(2) Δοκιμές που θεσπίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία,

(3) Συντήρηση των έργων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές δραστηριότητες, καθώς και οι δραστηριότητες επιθεώρησης που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των έργων που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του σχεδίου.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν περιλαμβάνει διαχείριση σχεδίου ή συντονισμό υγείας και ασφάλειας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 28
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προγραμματίστηκε επιτόπια επίσκεψη στις 16.1.2019 (11:00) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ΙΣΠΑΝΙΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 130 ημέρες (παράρτημα II.3 των τεχνικών προδιαγραφών) συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου εγγύησης διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

— Ειδική άδεια που επιτρέπει στον οικονομικό φορέα να εκτελεί συμβάσεις αυτού του είδους στη χώρα εγκατάστασής του,

— Για τις ισπανικές εταιρείες, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι είναι εγγεγραμμένος στο ισπανικό μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων (Registre de Empresas Acreditadas – REA).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/02/2019
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/02/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ΙΣΠΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπηθεί από 2 άτομα κατ' ανώτατο όριο. Τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων και οι αριθμοί δελτίων ταυτότητας πρέπει να αποσταλούν στο EUIPO μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο <procurement@euipo.europa.eu> έως τις 18.2.2019.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3). Ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή απαντήσεις σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών θα είναι επίσης διαθέσιμες σε αυτήν τη διεύθυνση. Αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγξουν για αυτές τις ενημερώσεις.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxemburg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Πόλη: Estrasburgo
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eo@ombudsman.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 388172313
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/12/2018