Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 576664-2018

29/12/2018    S250

Spanje-Alicante: Vervangen van de glazen gevels van gebouw AA1 van het EUIPO-hoofdkantoor in Alicante

2018/S 250-576664

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Nationaal identificatienummer: V-03965324
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4244
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervangen van de glazen gevels van gebouw AA1 van het EUIPO-hoofdkantoor in Alicante

Referentienummer: AO/016/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45441000 Beglazing
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze uitnodiging tot inschrijving is het renoveren van de glazen gevels van gebouw AA1 aan de gevels van het viprestaurant (blok AA1-A, begane grond) en de distributiehal op de begane grond tussen blok A en blok B, en het vervangen van de glazen omhulling van de 2 trappenhuizen die de begane grond verbinden met de kelderverdiepingen: S -1 en S -2. Deze trappen bevinden zich in de patio tussen de hierboven vermelde blokken van het AA1-gebouw.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In de staat waarin de gevels van het AA1-gebouw die in het toepassingsgebied van dit project zijn opgenomen, zich momenteel bevinden, bieden de glazen voorkanten van de begane grond en de trappen van blok B niet de meest optimale comfortkenmerken voor hun gebruik, voornamelijk omdat het eerder uitgevoerde systeem gepaard gaat met een slechte bewoonbaarheid van deze ruimtes.

Bijgevolg werd beslist om deze ramen te vervangen door andere van commerciële aard die tegen versplintering beschermd zijn.

De bedoeling is om via deze interventie de kenmerken, aantrekkelijkheid en technologie van de buitengevels van het gebouw te verbeteren, en tegelijkertijd aan milieueisen te beantwoorden, dankzij de verbetering van de kenmerken met betrekking tot agressies aan de buitenkant, van zon of van warmte.

Deze actie omvat het volgende:

1) de materiële uitvoering van de werkzaamheden zoals gedefinieerd in het project, met inbegrip van het leveren van alle materialen, arbeid en hulpmiddelen;

2) de tests zoals vastgelegd door de huidige wetgeving;

3) onderhoud van de werken tijdens een garantieperiode.

Daarnaast omvat dit project ook alle technische, administratieve, organisatorische en controleactiviteiten die nodig zijn om de vereiste kwaliteit van de voor dit project voorziene werkzaamheden te kunnen waarborgen.

Onderhavige uitnodiging tot inschrijving heeft geen betrekking op projectbeheer of taken in verband met veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is een bezoek voorzien op 16.1.2019 (11:00) op het volgende adres:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, SPANJE.

De looptijd van de opdracht bedraagt 130 dagen (bijlage II.3) van de technische specificaties) plus een garantieperiode van minstens 2 jaar.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— specifieke machtiging die de ondernemer in staat stelt om dit soort opdrachten in het land van vestiging uit te voeren;

— voor Spaanse bedrijven moet de inschrijver aantonen dat hij is geregistreerd in het Spaanse Handelsregister van erkende bedrijven (Registro de Empresas Acreditadas – REA).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, SPANJE.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

elke inschrijver mag maximaal 2 personen afvaardigen. Het EUIPO moet vóór 18.2.2019 per e-mail (procurement@euipo.europa.eu) op de hoogte worden gebracht van de namen en identiteitskaartnummers van de vertegenwoordigers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3). Bijwerkingen, wijzigingen of antwoorden op vragen worden tijdens de aanbestedingsperiode ook op dat adres beschikbaar gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze te controleren op bijwerkingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Plaats: Estrasburgo
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/12/2018