Diensten - 576664-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Petten: Het onderhoud van de daken van de gebouwen van het JRC in Petten, met inbegrip van aanverwante installaties

2020/S 234-576664

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 216-528659)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.2 — Support Services Petten
Postadres: PO Box 2
Plaats: Petten
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Postcode: 1755 ZG
Land: Nederland
Contactpersoon: Aneta Jukneviciene
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het onderhoud van de daken van de gebouwen van het JRC in Petten, met inbegrip van aanverwante installaties

Referentienummer: JRC/PTT/2020/OP/2133
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Er zijn verschillende gebouwen op het terrein van het JRC in Petten en bij het clubhuis in Bergen waarvan de daken en bovendien in het bijzonder installaties moeten worden onderhouden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 216-528659

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/12/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 06/01/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 16/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: