Usluge - 576682-2018

29/12/2018    S250    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Podrška politikama o fluoriranim stakleničkim plinovima (4 grupe)

2018/S 250-576682

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Europska komisija, Directorate-General for Climate Action
CLIMA A.4 – Financial Resources and Planning BU-24 00/061
Brussels
1049
Belgija
E-pošta: clima-tenders@ec.europa.eu
NUTS kod: BE

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4329
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Podrška politikama o fluoriranim stakleničkim plinovima (4 grupe)

Referentni broj: CLIMA.A.2/SER/2018/0011
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Kako bi se uspješno provela Uredba (EU) br. 517/2014, nužno je za ubuduće sklopiti ugovor (grupa 2) radi podrške provedbi. Osim toga, za međunarodne pregovore potrebni su tehnički doprinos i djelovanje u vezi s našim politikama (grupa 1). Fazu smanjivanja treba glatko provesti te je nužno temeljito praćenje njezinih utjecaja na tržište (grupa 3). Kako bismo ispunili obveze iz članka 21. stavka 2. i članka 21. stavka 4. Uredbe, u kojima se zahtijeva izvješće o dostupnosti fluorougljikovodika i alternative upotrebi SF6 u rasklopnim uređajima te alternative kojima bi se zamijenili fluorougljikovodici u razdvojenim klimatizacijskim sustavima, potrebno je provesti grupu 4.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Međunarodna pitanja i širenje informacija o fluoriranim stakleničkim plinovima i tvarima koje oštećuju ozonski omotač

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Extra muros

II.2.4)Opis nabave:

Opći su ciljevi ove grupe osigurati dovoljnu tehničku podršku tijekom pregovora na međunarodnim sastancima u okviru Montrealskog protokola i podržati Glavnu upravu za klimatsku politiku (GU CLIMA) u aktivnostima informiranja, posebno o alternativama s niskim potencijalima globalnog zatopljenja (Global Warming Potential – GWP) te opcijama i scenarijima politika, što se odnosi i na međunarodnu razinu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Priprema i podrška pregovorima u sklopu Montrealskog protokola (1. zadatak) / Ponder: 45
Kriterij kvalitete - Naziv: Aktivnosti informiranja (2. zadatak) / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada i raspodjela resursa / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: Mjere kontrole kvalitete / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 50/50
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 70 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

1 ponuditelj može se natjecati za neograničen broj grupa.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nacionalna podrška

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Extra muros

II.2.4)Opis nabave:

Glavni je cilj pružiti podršku GU-u CLIMA pri provedbi (novih) politika o fluoriranim plinovima i zaštiti ozonskog omotača. Posebni su ciljevi ovog nadmetanja sljedeći:

— podrška nacionalnoj provedbi Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima, a posebno u pogledu registra fluorougljikovodika, izvještavanja, kvota, korisničke podrške za poduzeća i pitanja sukladnosti,

— podrška analizi zahtjeva o odstupanju u skladu s Uredbom o ozonu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Daljnji razvoj portala za fluorirane plinove i izvještajnih obrazaca iz baze poslovnih podataka (Business Data Repository – BDR) (1. zadatak) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Izračun referentnih vrijednosti i kvota (2. zadatak) / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Funkcija službe za korisnike i praćenje (3. zadatak) / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička podrška (4. zadatak) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada i raspodjela resursa / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: Mjere kontrole kvalitete / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 50/50
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 170 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

1 ponuditelj može se natjecati za neograničen broj grupa.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Praćenje cijene i smanjenja fluorougljikovodik

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Extra muros

II.2.4)Opis nabave:

Opći je cilj analiza tržišta i nacionalnih aspekata ponude i potražnje fluorougljikovodika i alternativnih tehnologija za internu upotrebu od strane GU-a CLIMA, čime će se pružati podrška praćenju učinaka Uredbe (EU) br. 517/2014.

Posebni su ciljevi ovog ugovora:

— praćenje i analiza razvoja u pogledu tržišta i cijene na globalnom i EU-ovom tržištu fluorougljikovodika,

— procjena funkcioniranja i utjecaja sustava kvota,

— analiza utjecaja smanjivanja na inovacije u relevantnim sektorima,

— procjena opsega nezakonite trgovine i identificiranje neusklađenih poduzeća, gdje je to moguće.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Praćenje cijena i dostupnosti plinova (1. zadatak) / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Funkcioniranje sustava kvota (2. zadatak) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Inovacija (3. zadatak) / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Identificiranje nezakonite trgovine (4. zadatak) / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada i raspodjela resursa / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: Mjere kontrole kvalitete / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 50/50
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 90 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

1 ponuditelj može se natjecati za neograničen broj grupa.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izvješća o SF6 i razdvojenim klimatizacijskim sustavima

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Extra muros

II.2.4)Opis nabave:

Opći je cilj prikupljanje, među ostalim, s pomoću istraživanja širom EU-a i savjetovanja s dionicima, te analiza relevantnih informacija u svrhu podrške Komisiji u izdavanju izvješća o procjeni koja se odnose na rasklopne uređaje i razdvojene klimatizacijske sustave, kako je navedeno iznad. Nadalje, savjetnici svojim radom trebaju izraditi preporuke za daljnji razvoj politika EU-a u tim područjima.

Posebni su ciljevi ovog nadmetanja:

Izrada pregleda relevantnih postojećih alternativa i tekućih aktivnosti istraživanja i razvoja za te sektore u Europskoj uniji;

Procjena EU-ovog tržišnog potencijala postojećih alternativa u skladu s kriterijem 4. koji se odnosi na isplativost, tehničku izvedivost, energetsku učinkovitost i pouzdanost;

Izrada preporuka za daljnji razvoj politika EU-a u tim područjima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: SF6 u rasklopnim uređajima (1. zadatak) / Ponder: 45
Kriterij kvalitete - Naziv: Jednostruki razdvojeni klimatizacijski sustavi (2. zadatak) / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada i raspodjela resursa / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: Mjere kontrole kvalitete / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 50/50
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 70 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

1 ponuditelj može se natjecati za neograničen broj grupa.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Pogledajte dokumentaciju o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Pogledajte dokumentaciju o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/02/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/03/2019
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

Avenue de Beaulieu 24, 1160 Brussels, BELGIJA. Room 00/36

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponudi (troškovi im neće biti nadoknađeni). Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu: clima-tenders@ec.europa.eu

U suprotnom javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup svojim prostorijama.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

U skladu s člankom 134. stavkom 1. točkom (e) pravila za primjenu Financijske uredbe br. 2015/1929 od 30. listopada 2015., tijekom 3 godine nakon sklapanja izvornog ugovora javni će se naručitelj moći koristiti pregovaračkim postupkom za dodatne usluge (bez prethodne objave obavijesti o nadmetanju) za nove usluge ili radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih usluga ili radova povjerenih gospodarskom subjektu kojem je isti javni naručitelj dodijelio izvorni ugovor ako su navedene usluge ili radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je sklopljen izvorni ugovor nakon objave obavijesti o nadmetanju, u skladu s uvjetima utvrđenima u stavku 4. članka 134.

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj pod naslovom I.3). Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom trajanja postupka nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Opći sud
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Primjedbe u vezi s postupkom sklapanja ugovora možete dostaviti javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidjeti http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja rok za ulaganje žalbe niti se ne otvara novo razdoblje za ulaganje žalbe.

Žalbu možete uložiti tijelu iz točke VI.4.1) u roku od 2 mjeseca od odluke o sklapanju ugovora.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/12/2018