Služby - 576682-2018

29/12/2018    S250    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Podpora politík v oblasti fluórovaných skleníkových plynov (4 časti)

2018/S 250-576682

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Európska komisia, Directorate-General for Climate Action
CLIMA A.4 – Financial Resources and Planning BU-24 00/061
Brussels
1049
Belgicko
E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4329
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora politík v oblasti fluórovaných skleníkových plynov (4 časti)

Referenčné číslo: CLIMA.A.2/SER/2018/0011
II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Na úspešné vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 517/2014 je potrebné do budúcnosti zabezpečiť zmluvu (časť 2) na podporu vykonávania. Medzinárodné rokovania potrebujú odborný prínos a takisto je nevyhnutné informovať o našich politikách (časť 1). Postupné znižovanie fluórovaných uhľovodíkov (HFC) sa musí vykonávať bezproblémovo a treba dôsledne sledovať jeho vplyvy na trh (časť 3). Časť 4 je potrebná, aby sme splnili naše záväzky podľa článku 21 ods. 2 a 21 ods. 4 nariadenia, ktoré si vyžadujú podávanie správ o dostupnosti HFC a alternatívach používania SF6 v rozvádzačoch, ako aj alternatívach, ktoré by mohli nahradiť HFC v delených klimatizačných jednotkách.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 4
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Medzinárodné otázky a šírenie informácií v oblasti fluórovaných skleníkových plynov/látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Extra muros

II.2.4)Opis obstarávania:

Všeobecnými cieľmi tejto časti je zabezpečiť dostatočnú odbornú podporu počas rokovaní na medzinárodných stretnutiach v rámci Montrealského protokolu a podporiť Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy pri informačných činnostiach, najmä pokiaľ ide o alternatívy nízkeho potenciálu globálneho otepľovania (Global Warming Potential (GWP), ako aj o možnosti politík a scenáre, a to aj na medzinárodnej úrovni.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Príprava a podpora rokovaní v rámci Montrealského protokolu (úloha 1) / Relatívna váha: 45
Kritérium kvality - Názov: Informačné činnosti (úloha 2) / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce a pridelenie zdrojov / Relatívna váha: 25
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 15
Cena - Relatívna váha: 50/50
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 70 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Jeden uchádzač môže predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Domáca podpora

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Extra muros

II.2.4)Opis obstarávania:

Všeobecným cieľom je podporiť Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy pri vykonávaní (nových) politík v oblasti fluórovaných skleníkových plynov a ochrany ozónovej vrstvy. Konkrétne ciele tohto obstarávania sú:

— podporiť domáce vykonávanie nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch, predovšetkým pokiaľ ide o register HFC, podávanie správ, kvóty, help desk pre spoločnosti a otázky dodržiavania pravidiel,

— poskytnúť podporu pri analýze žiadostí o výnimku podľa nariadenia o ozóne.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Ďalší vývoj portálu pre fluórované plyny a oznamovacích formulárov archívu obchodných údajov (Business Data Repository – BDR) (úloha 1) / Relatívna váha: 10
Kritérium kvality - Názov: Výpočet referenčných hodnôt a kvót (úloha 2) / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Funkcia helpdesku a monitorovanie (úloha 3) / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Technická podpora (úloha 4) / Relatívna váha: 10
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce a pridelenie zdrojov / Relatívna váha: 25
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 15
Cena - Relatívna váha: 50/50
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 170 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Jeden uchádzač môže predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Monitorovanie cien a postupného znižovania HFC

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Extra muros

II.2.4)Opis obstarávania:

Všeobecným cieľom je analyzovať trhové a ekonomické aspekty ponuky a dopytu po HFC a alternatívnych technológiách na vnútorné použitie zo strany Generálneho riaditeľstva pre oblasť klímy, a to podporou monitorovania účinkov nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

Konkrétne ciele tohto obstarávania sú:

— monitorovať a analyzovať vývoj trhu a cien HFC na svetovom trhu a trhu EÚ,

— posúdiť fungovanie a dosah systému kvót,

— analyzovať vplyv postupného znižovania HFC na inovácie v príslušných odvetviach,

— posúdiť rozsah nezákonného obchodovania a identifikovať spoločnosti, ktoré nedodržiavajú pravidlá (ak je to možné).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Monitorovanie cien a dostupnosti plynov (úloha 1) / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Fungovanie systému kvót (úloha 2) / Relatívna váha: 10
Kritérium kvality - Názov: Inovácie (úloha 3) / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: Identifikácia nezákonného obchodovania (úloha 4) / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce a pridelenie zdrojov / Relatívna váha: 25
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 15
Cena - Relatívna váha: 50/50
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 90 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Jeden uchádzač môže predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Správy týkajúce sa SF6 a klimatizačných delených jednotiek

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Extra muros

II.2.4)Opis obstarávania:

Všeobecným cieľom je zhromaždiť (aj prostredníctvom prieskumov v rámci celej EÚ a konzultácií so zainteresovanými stranami), ako aj analyzovať relevantné informácie na podporu Komisie pri vydávaní hodnotiacich správ o vyššie uvedených rozvádzačoch a delených klimatizačných jednotkách. Okrem toho by mala práca konzultantov priniesť odporúčania na ďalšie rozvíjanie politík EÚ v týchto oblastiach.

Konkrétne ciele tohto obstarávania sú:

— vypracovať prehľad príslušných existujúcich alternatív a prebiehajúcich činností v oblasti výskumu a vývoja pre tieto odvetvia v Európskej únii,

— posúdiť možnosti trhu EÚ, pokiaľ ide o existujúce alternatívy v súlade so 4 kritériami nákladovej efektívnosti, technickej uskutočniteľnosti, energetickej účinnosti a spoľahlivosti,

— vypracovať odporúčania na ďalšie rozvíjanie politík EÚ v týchto oblastiach.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: SF6 v rozvádzačoch (úloha 1) / Relatívna váha: 45
Kritérium kvality - Názov: Delené klimatizačné jednotky (úloha 2) / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce a pridelenie zdrojov / Relatívna váha: 25
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 15
Cena - Relatívna váha: 50/50
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 70 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Jeden uchádzač môže predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri súťažné podklady.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 25/02/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/03/2019
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Avenue de Beaulieu 24, 1160 Brussels, BELGICKO. Room 00/36

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača (bez úhrady nákladov). Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu: clima-tenders@ec.europa.eu

V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odmietnuť im vstup do svojich priestorov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

V súlade s článkom 134 ods. 1 písm. e) pravidiel uplatňovania k nariadeniu o rozpočtových pravidlách č. 2015/1929 z 28.10.2015 môže obstarávateľ počas 3 rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy využiť mimoriadne rokovacie konanie na dodatočné služby (bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) na nové služby alebo práce pozostávajúce z opakovania podobných služieb alebo prác, aké boli zverené hospodárskemu subjektu, ktorému rovnaký verejný obstarávateľ pridelil pôvodnú zmluvu za predpokladu, že tieto služby alebo práce sú v súlade so základným projektom, ktorý bol predmetom pôvodnej zmluvy, po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, v súlade s podmienkami stanovenými v ods. 4 článku 134.

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3). Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Všeobecný súd
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Prípadné pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete predložiť obstarávateľovi uvedenému v bode I.1.

Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu). Táto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie lehoty na podanie odvolania, ani stanovenie novej lehoty na podanie odvolania.

Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1) do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/12/2018