Storitve - 576682-2018

29/12/2018    S250    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Podpiranje politik o fluoriranih toplogrednih plinih (4 sklopi)

2018/S 250-576682

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Evropska komisija, Directorate-General for Climate Action
CLIMA A.4 – Financial Resources and Planning BU-24 00/061
Brussels
1049
Belgija
E-naslov: clima-tenders@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4329
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Podpiranje politik o fluoriranih toplogrednih plinih (4 sklopi)

Referenčna številka dokumenta: CLIMA.A.2/SER/2018/0011
II.1.2)Glavna koda CPV
90700000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Za uspešno izvajanje Uredbe (EU) št. 517/2014 je treba skleniti pogodbo (sklop 2) za prihodnjo podporo pri izvajanju. Pri mednarodnih pogajanjih bo treba zagotoviti tudi tehnični prispevek in razširjanje naših politik (sklop 1). Postopno zmanjševanje mora biti izvedeno gladko, njegovim vplivom na trg pa je treba natančno slediti (sklop 3). Da bi izpolnili naše obveznosti iz člena 21(2) in (4) uredbe, ki zahtevajo predložitev poročil o razpoložljivosti fluoriranih ogljikovodikov (HFC) ter alternativah za uporabo SF6 v stikalnih mehanizmih in alternativah za zamenjavo HFC v klimatskih napravah, je treba skleniti pogodbo za sklop 4.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Mednarodna vprašanja v zvezi s fluoriranimi toplogrednimi plini/snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč, ter razširjanje

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90700000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

„Extra muros“

II.2.4)Opis javnega naročila:

Splošni cilji tega sklopa so zagotoviti zadostno tehnično podporo med pogajanji na mednarodnih srečanjih v okviru Montrealskega protokola in podpreti GD CLIMA pri dejavnostih ozaveščanja, zlasti o alternativnih možnostih z nizkim globalnim potencialom segrevanja ter o možnostih in scenarijih politike, vključno na mednarodni ravni.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Priprava in podpora pogajanj v okviru Montrealskega protokola (naloga 1) / Ponder: 45
Merilo kakovosti - Ime: Dejavnosti ozaveščanja (naloga 2) / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela in razporeditev virov / Ponder: 25
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 15
Cena - Ponder: 50/50
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 70 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za kateri koli sklop.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Notranja podpora

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90700000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

„Extra muros“

II.2.4)Opis javnega naročila:

Splošni cilj je podpreti GD CLIMA pri izvajanju (novih) politik o F-plinih in zaščiti ozonskega plašča. Specifični cilji tega razpisa so pridobiti:

— podporo za notranje izvajanje uredbe o F-plinih, zlasti v zvezi z evidenco HFC, poročanjem, kvotami, funkcijo za pomoč podjetjem in vprašanji skladnosti,

— podporo pri analizi zahtevkov za odstopanje v skladu z uredbo o ozonu.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Nadaljnji razvoj portala za fluorirane pline in obrazcev za poročanje BDR (naloga 1) / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Izračun referenčnih vrednosti in kvot (naloga 2) / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Funkcija za pomoč uporabnikom in spremljanje (naloga 3) / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Tehnična podpora (naloga 4) / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela in razporeditev virov / Ponder: 25
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 15
Cena - Ponder: 50/50
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 170 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za kateri koli sklop.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Spremljanje cen in postopnega zmanjševanja HFC

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90700000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

„Extra muros“

II.2.4)Opis javnega naročila:

Splošni cilj je analizirati tržne in ekonomske vidike ponudbe in povpraševanja po HFC ter alternativnih tehnologij za interno uporabo GD CLIMA, ki podpirajo spremljanje učinkov Uredbe (EU) št. 517/2014.

Specifični cilji tega naročila so:

— spremljati in analizirati dogajanje na trgu in gibanje cen na svetovnem trgu in trgu EU v zvezi s HFC,

— oceniti delovanje in vplive sistema kvot,

— analizirati vpliv postopnega zmanjševanja na inovacije v ustreznih sektorjih,

— oceniti obseg nezakonite trgovine in identificirati podjetja, ki ne izpolnjujejo zahtev, kadar je to mogoče.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Spremljanje cen in razpoložljivosti plina (naloga 1) / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Delovanje sistema kvot (naloga 2) / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Inovacije (naloga 3) / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Identificiranje nezakonite trgovine (naloga 4) / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela in razporeditev virov / Ponder: 25
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 15
Cena - Ponder: 50/50
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 90 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za kateri koli sklop.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Poročila o SF6 in klimatskih napravah

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90700000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

„Extra muros“

II.2.4)Opis javnega naročila:

Splošni cilj je zbrati, tudi prek raziskav na ravni EU in posvetovanj z zainteresiranimi stranmi, ter analizirati ustrezne informacije za podporo Komisiji pri izdajanju poročil o oceni stikalnih mehanizmov in klimatskih naprav, kot je navedeno zgoraj. Poleg tega morajo svetovalci pripraviti priporočila za nadaljnji razvoj politik EU na teh področjih.

Specifični cilji tega razpisa so:

— pripraviti pregled ustreznih obstoječih alternativ in tekočih raziskovalnih in razvojnih dejavnosti za te sektorje v Evropski uniji,

— oceniti možnosti obstoječih alternativ na trgu EU v skladu s 4 merili stroškovne učinkovitosti, tehnične izvedljivosti, energetske učinkovitosti in zanesljivosti,

— pripraviti priporočila za nadaljnji razvoj politik EU na teh področjih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: SF6 v stikalnih mehanizmih (naloga 1) / Ponder: 45
Merilo kakovosti - Ime: Enojne klimatske naprave (naloga 2) / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela in razporeditev virov / Ponder: 25
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 15
Cena - Ponder: 50/50
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 70 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za kateri koli sklop.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte dokumentacijo javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte dokumentacijo javnega naročila.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/02/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 07/03/2019
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Avenue de Beaulieu 24, 1160 Brussels, BELGIJA. Room 00/36

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležita največ 2 zastopnika na ponudbo (stroški niso plačani). Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov: clima-tenders@ec.europa.eu

Če to ni mogoče, si naročnik pridržuje pravico do zavrnitve dostopa do svojih prostorov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Naročnik lahko na podlagi člena 134(1)(e) pravil uporabe Uredbe št. 2015/1929 (finančna uredba) z dne 28.10.2015 v 3 letih po zaključku prvotnega naročila uporabi postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu) za nove storitve ali gradnje, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev ali gradenj, ki jih izvaja gospodarski subjekt, ki mu je isti javni naročnik oddal prvotno javno naročilo, pod pogojem, da so te storitve ali gradnje v skladu z osnovnim projektom, za katerega je bilo prvotno javno naročilo oddano po objavi obvestila o javnem naročilu, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 4 člena 134.

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v oddelku I.3). Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz oddelka I.1).

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Pritožba ne prekine roka za vložitev pritožb in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko vložite pri organu iz oddelka VI.4.1) v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/12/2018