Tjänster - 576682-2018

29/12/2018    S250    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Stöd till politik om fluorerade växthusgaser (4 delar)

2018/S 250-576682

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Europeiska kommissionen, Directorate-General for Climate Action
CLIMA A.4 – Financial Resources and Planning BU-24 00/061
Brussels
1049
Belgien
E-post: clima-tenders@ec.europa.eu
Nuts-kod: BE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4329
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till politik om fluorerade växthusgaser (4 delar)

Referensnummer: CLIMA.A.2/SER/2018/0011
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

För en framgångsrik implementering av förordning (EU) nr 517/2014 är det nödvändigt att ha på plats ett kontrakt för framtiden (del 2) som kan stödja implementering. På samma sätt behöver internationella förhandlingar få teknisk input, och det är nödvändigt att information om vår politik sprids (del 1). Utfasningen behöver implementeras smidigt och dess effekter på marknaden behöver följas upp noggrant (del 3). För att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt artikel 21.2 och 21.4 i förordningen, vilka kräver rapporter om tillgång till fluorkolväten (HFC - hydrofluorocarbons) och alternativ till användning av svavelhexafluorid (SF6 - sulphur hexafluoride) i brytare samt alternativ som kan ersätta fluorkolväten i delad luftkonditionering, är det nödvändigt att få del 4 på plats.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 4
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Problem med och spridning av fluorerade växthusgaser/ozonförstörande ämnen, internationellt

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90700000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

De allmänna målen med denna del är att säkerställa tillräckligt tekniskt stöd under förhandlingarna vid internationella möten enligt Montrealprotokollet och att stödja GD CLIMA i sin utåtriktad verksamhet, särskilt avseende alternativ till den låga globala uppvärmningspotentialen (global warming potentials - GWP) samt politiska alternativ och scenarier, inklusive på internationell nivå.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Förberedelser för och stöd till förhandlingarna om Montrealprotokoll (uppgift 1) / Viktning: 45
Kvalitetskriterium - Namn: — Utåtriktade verksamheter (uppgift 2) / Viktning: 15
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet och resursfördelning / Viktning: 25
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 15
Pris - Viktning: 50/50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 70 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

En anbudsgivare kan lämna anbud för ett obegränsat antal delar.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Internstöd

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90700000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det allmänna målet är att stödja DG CLIMA vid implementering av (den nya) politiken avseende fluorerade växthusgaser och skydd av ozonskiktet. De specifika målen med detta anbudsförfarande är att erhålla följande:

— Stöd till den nationella implementeringen av förordningen om fluorerade växthusgaser, särskilt när det gäller HFC-registret, rapportering, kvoter, helpdesk för företag och efterlevnadsproblem.

— Stöd vid analysen av ansökningar om undantag enligt ozonförordningen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Ytterligare utveckling av portalen för fluorerade gaser och rapporteringssystemets (Business Data Repository - BDR) rapportblad (uppgift 1) / Viktning: 10
Kvalitetskriterium - Namn: Beräkning av referensvärden och kvoter (uppgift 2) / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Helpdesk-funktion och övervakning (uppgift 3) / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Tekniskt stöd (uppgift 4) / Viktning: 10
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet och resursfördelning / Viktning: 25
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 15
Pris - Viktning: 50/50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 170 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

En anbudsgivare kan lämna anbud för ett obegränsat antal delar.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Priset på fluorkolväten och övervakning av den gradvisa minskningen

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90700000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det allmänna målet är att analysera marknaden och de ekonomiska aspekterna av tillgången till och efterfrågan på fluorkolväten och alternativ teknik som kan användas internt av GD CLIMA, som stöder övervakningen av effekterna av förordning (EU) nr 517/2014.

De särskilda målen med detta kontrakt är att:

— Övervaka och analysera marknads- och prisutvecklingen för fluorkolväten på den globala marknaden och EU-marknaden.

— Bedöma kvotsystemets funktion och effekter.

—Analysera effekterna av utfasningen på innovation inom de relevanta sektorerna.

— Bedöma omfattningen av olaglig handel och, om möjligt, identifiera företag som inte lever upp till reglerna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Övervaka priser på och tillgång till gas (uppgift 1) / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Kvotsystemets funktion (uppgift 2) / Viktning: 10
Kvalitetskriterium - Namn: Innovation (uppgift 3) / Viktning: 15
Kvalitetskriterium - Namn: Identifiera olaglig handel (uppgift 4) / Viktning: 15
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet och resursfördelning / Viktning: 25
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 15
Pris - Viktning: 50/50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 90 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

En anbudsgivare kan lämna anbud för ett obegränsat antal delar.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Rapporter om svavelhexafluorid (SF6) och delad luftkonditionering

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90700000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det övergripande målet är att samla in, bl a genom EU-omfattande undersökningar och samråd med berörda parter samt analysera relevanta uppgifter för att stödja kommissionen vid utfärdandet av utvärderingsrapporter om brytare och delad luftkonditionering, enligt ovan. Konsulternas arbete bör dessutom ge rekommendationer till vidareutveckling av EU:s politik på dessa områden.

De specifika målen med detta anbud är att:

Utarbeta en översikt över relevanta befintliga alternativ och över pågående verksamheter inom forskning och utveckling för dessa sektorer i Europeiska unionen.

Bedöma EU:s marknadspotential för befintliga alternativ enligt de 4 kriterierna för kostnadseffektivitet, teknisk genomförbarhet, energieffektivitet och tillförlitlighet.

Utarbeta rekommendationer för att vidareutveckla EU:s politik på dessa områden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Svavelhexafluorid (SF6) i brytare (uppgift 1) / Viktning: 45
Kvalitetskriterium - Namn: Delad luftkonditionering (uppgift 2) / Viktning: 15
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet och resursfördelning / Viktning: 25
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 15
Pris - Viktning: 50/50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 70 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

En anbudsgivare kan lämna anbud för ett obegränsat antal delar.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/02/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/03/2019
Lokal tid: 10:30
Plats:

Avenue de Beaulieu 24, 1160 Brussels, BELGIEN. Room 00/36

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen (inga utgifter ersätts). Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till clima-tenders@ec.europa.eu

Om så inte sker förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Enligt artikel 134.1 e) i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordning nr 2015/1929 av den 28 oktober 2015 kommer den upphandlande myndigheten under de 3 år som följer tecknandet av det ursprungliga avtalet, att kunna tillämpa ett förhandlat förfarande för ytterligare tjänster (utan föregående publikation av ett meddelande om upphandling) för nya tjänster eller byggentreprenader som består av en upprepning av liknande tjänster eller byggentreprenader, som av samma upphandlande myndighet har tilldelats samma ekonomiska aktör i ett ursprungligt avtal, under förutsättning att dessa tjänster eller byggentreprenader är i enlighet med ett grundläggande projekt, för vilket det ursprungliga avtalet tilldelades efter publikation av ett meddelande om upphandling, i enlighet med punkt 4 i artikel 134.

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet, och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunalen
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Observationer om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges under rubriken I.1).

Vid misstanke om administrativa missförhållanden kan ett klagomål anföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum, då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överklagande förlängs eller till att en ny period för att anföra ett överklagande inleds.

Du kan anföra ett överklagande till det organ som anges i punkt VI.4.1) inom 2 månader efter meddelandet om tilldelningsbeslut.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/12/2018