Werken - 576684-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Atrecht: Ruwbouw

2020/S 234-576684

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil départemental du Pas-de-Calais
Plaats: Arras Cedex 09
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 62018
Land: Frankrijk
E-mail: dcp.secretariat@pasdecalais.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marchespublics596280.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marchespublics596280.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aoo-Lbgt-20s0197 — Réhabilitation et extension du collège Lucien Vadez à Calais — dix lots

Referentienummer: AOOLBGT20S0197
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220 Ruwbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Réhabilitation et extension du collège Lucien Vadez à Calais.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros œuvre

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220 Ruwbouw
42416100 Liften
45111100 Sloopwerkzaamheden
45262660 Verwijderen van asbest
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Calais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réhabilitation et extension du collège Lucien Vadez à Calais.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur environnementale / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect du mémoire technique / Weging: 2
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Couverture

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261100 Dakconstructiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Calais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réhabilitation et extension du collège Lucien Vadez à Calais.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur environnementale / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect du mémoire technique / Weging: 2
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries extérieures — façades — serrurerie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500 Smidswaren
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Calais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réhabilitation et extension du collège Lucien Vadez à Calais.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur environnementale / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect du mémoire technique / Weging: 2
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— PSE nº 1: remplacement des menuiseries non changées en base du bâtiment A;

— PSE nº 2: remplacement du bardage lisse en bardage nervuré.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plâtrerie — plafonds suspendus — menuiseries intérieures — signalétiques

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
45316200 Installeren van signalisatie-uitrusting
45410000 Pleisterwerk
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Calais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réhabilitation et extension du collège Lucien Vadez à Calais.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur environnementale / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect du mémoire technique / Weging: 2
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

PSE nº 1: nouveaux plafonds pour les parties communes du bâtiment A.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carrelage — faïence

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45431000 Tegelwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Calais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réhabilitation et extension du collège Lucien Vadez à Calais.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur environnementale / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect du mémoire technique / Weging: 2
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture — sols collés

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
45432100 Aanbrengen en afwerken van vloeren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Calais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réhabilitation et extension du collège Lucien Vadez à Calais.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur environnementale / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect du mémoire technique / Weging: 2
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

PSE nº 1: peintures et sols pour les parties communes du bâtiment A.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Calais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réhabilitation et extension du collège Lucien Vadez à Calais.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur environnementale / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect du mémoire technique / Weging: 2
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chauffage — ventilation — plomberie

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232141 Aanleg van verwarming
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Calais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réhabilitation et extension du collège Lucien Vadez à Calais.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 42
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur environnementale / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect du mémoire technique / Weging: 2
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VRD

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111291 Inrichten van de bouwplaats
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Calais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réhabilitation et extension du collège Lucien Vadez à Calais.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur environnementale / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect du mémoire technique / Weging: 2
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipement de cuisine

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221000 Keukenuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Calais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réhabilitation et extension du collège Lucien Vadez à Calais.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur environnementale / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect du mémoire technique / Weging: 2
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— lettre de candidature (DC1) dernière version en vigueur;

— déclaration du candidat (DC2): version en vigueur.

Les candidats pourront utiliser le DUME. Dans ce cas, les candidats ne peuvent pas se limiter à indiquer qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises, ils doivent fournir tous les justificatifs exigés pour la présentation des candidatures. Le DUME devra être rédigé en langue française. Les formulaires DC sont téléchargeables sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont dispose le candidat pour la réalisation de marchés de même nature.

— liste des travaux exécutés (CINQ dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

— le candidat pourra remettre la justification de la souscription d'une assurance responsabilité décennale: «Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour la responsabilité décennale».

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

L'attention des candidats est attirée sur la mise en œuvre d'éléments à caractère social dans les conditions d'exécution du marché, en application de L. 2112-2 du code de la commande publique et définis à l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/01/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

La date et l'heure d'ouverture des offres sont données à titre indicatif.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Budget départemental — mandat administratif — délai global de paiement de 30 jours. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. La forme des prix du marché est la suivante: révisable.

Renseignement administratifs: Nathalie Corbisier — direction de la commande publique — +33 321216796.

Renseignements techniques: Fabienne Queva — direction de l'immobilier — service «Grands travaux» — +33 321216652.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire — CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445
Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cette juridiction peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire — CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445
Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020