Diensten - 576685-2018

29/12/2018    S250

België-Brussel: Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van de monitoring van en indicatoren voor vlinders

2018/S 250-576685

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van de monitoring van en indicatoren voor vlinders

Referentienummer: ENV.D.2/SER/2018/0012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Technische ondersteuning voor de Commissie voor de oprichting van een representatief netwerk voor de monitoring van vlinders in de hele Unie om een reeks indicatoren voor vlinders te ontwikkelen voor de verbetering van de gerichtheid en doeltreffendheid van instandhoudingsmaatregelen in het kader van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad en tevens om het effect van het Europese sectoraal en landgebruikbeleid op de biodiversiteit bekend te maken. Het project moet, meer specifiek, beleidsrelevante indicatoren voor vlinders produceren voor een waaier aan habitats, de resultaten analyseren en de bevindingen verspreiden onder beleidsmakers en de bevolking; een eengemaakt, duurzaam en kostenefficiënt Europees netwerk voor de monitoring van vlinders op basis van opgeleide vrijwillige rapporteurs ontwikkelen; een eengemaakte vlinderdatabank van hoge kwaliteit en een geautomatiseerd systeem voor gegevensinvoer voor de indicatoren produceren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving: dienstverlening. Enkelvoudige opdracht van 24 maanden (totale begroting van 800 000 EUR).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder bekendgemaakt in de vooraankondiging PB 2018/S 056-123139 van 21.3.2018 met de titel „Pilotproject - Monitoring van en indicatoren voor vlinders” voor een bedrag van 800 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 114-258516
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.027742/2018/790285/SER/ENV.D.2
Benaming:

Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van de monitoring van en indicatoren voor vlinders

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: The Centre for Ecology and Hydrology (CEH) UKRI-Centre for Ecology and Hydrology
Postadres: Maclean Building, Benson Lane, Crowmarsh Gifford, Oxfordshire
Plaats: Wallingford
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: OX10 8BB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Helmholtz – Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ
Postadres: Permoserstr.15
Plaats: Leipzig
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 04318
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: De Vlinderstichting – Dutch Butterfly Conservation
Postadres: Mennonietenweg 10
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: NL — 6700 AM
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Butterfly Conservation Europe
Postadres: Mennonietenweg 10
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: NL — 6700 AM
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Butterfly Conservation (BCUK)
Postadres: Manor Yard, East Lulworth
Plaats: Wareham
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BH20 5QP
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 18 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

10 % + 4,5 % + 3,5 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11.1, onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4 genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kunt u een beroep instellen bij de instantie vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/12/2018