Usługi - 576685-2018

29/12/2018    S250

Belgia-Bruksela: Umowa o usługi na rzecz wsparcia kontrolowania populacji motyli w UE i wskaźników jej dotyczących

2018/S 250-576685

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
Adres pocztowy: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa o usługi na rzecz wsparcia kontrolowania populacji motyli w UE i wskaźników jej dotyczących

Numer referencyjny: ENV.D.2/SER/2018/0012
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wsparcie techniczne na rzecz Komisji w celu ustalenia stosownej sieci kontrolowania populacji motyli w całej Unii, by opracować zestaw wskaźników jej dotyczących, by przyczynić się do poprawy targetowania i skuteczności środków ochrony na mocy Dyrektywy Rady 92//43/EWG, a także by przekazywać informacje na temat wpływu europejskiej polityki sektorowej i polityki użytkowania gruntów na bioróżnorodność. Mówiąc dokładniej, projekt będzie miał na celu przygotowanie wskaźników populacji motyli odnoszących się do polityk względem różnych siedlisk, analizę wyników i przekazanie wniosków decydentom i opinii publicznej; opracowanie ujednoliconej, zrównoważonej i opłacalnej sieci kontrolowania populacji motyli w Europie w oparciu o dane otrzymane od przeszkolonych wolontariuszy, a także stworzenie ujednoliconej bazy danych wysokiej jakości na temat populacji motyli i automatycznego systemu wprowadzania danych na potrzeby wskaźników.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 800 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Otwarta procedura przetargowa: usługi. Jedna umowa o usługi, na okres 24 miesięcy (łączny budżet wynosi 800 000 EUR).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i przydział zasobów / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 20
Cena - Waga: 50/50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt został opublikowany wcześniej w wstępnym ogłoszeniu informacyjnym Dz.U. S 056-123139 z dnia 21.3.2018 i był zatytułowany „Projekt pilotażowy — kontrolowanie populacji motyli w UE i wskaźniki jej dotyczące” o budżecie w kwocie 800 000 EUR.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 114-258516
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.027742/2018/790285/SER/ENV.D.2
Nazwa:

Umowa o usługi na rzecz wsparcia kontrolowania populacji motyli w UE i wskaźników jej dotyczących

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: The Centre for Ecology and Hydrology (CEH) UKRI-Centre for Ecology and Hydrology
Adres pocztowy: Maclean Building, Benson Lane, Crowmarsh Gifford, Oxfordshire
Miejscowość: Wallingford
Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Kod pocztowy: OX10 8BB
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Helmholtz – Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ
Adres pocztowy: Permoserstr.15
Miejscowość: Leipzig
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kod pocztowy: 04318
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: De Vlinderstichting – Dutch Butterfly Conservation
Adres pocztowy: Mennonietenweg 10
Miejscowość: Wageningen
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: NL — 6700 AM
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stichting Butterfly Conservation Europe
Adres pocztowy: Mennonietenweg 10
Miejscowość: Wageningen
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: NL — 6700 AM
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Butterfly Conservation (BCUK)
Adres pocztowy: Manor Yard, East Lulworth
Miejscowość: Wareham
Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Kod pocztowy: BH20 5QP
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 800 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 800 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 18 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

10 % + 4.5 % + 3.5 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów procedur odwoławczych:

uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1), można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2018