Werken - 576696-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Dresden: Gebouwen voor de gezondheidszorg

2020/S 234-576696

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden
Postadres: Fetscherstraße 74
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postcode: 01307
Land: Duitsland
Contactpersoon: Herr Stiel
E-mail: BUT-A2@ukdd.de
Telefoon: +49 3514582758
Fax: +49 3514585309
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uniklinikum-dresden.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.de/unterlagen/2340303/zustellweg-auswaehlen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Haus 58 Komplexsanierung, Los 18.01 — Sanitär/Feuerlösch/Wasseraufbereitung

Referentienummer: H58/Komplex/Los18.01/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215100 Gebouwen voor de gezondheidszorg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Haus 58 Komplexsanierung, Los 18.01 — Sanitär/Feuerlösch/Wasseraufbereitung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 252 100.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dresden, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sanitär-, Feuerlöschanlagen und Wasseraufbereitung

— ca. 250 m SML- Rohr, DN 80-DN 200 Freispiegel-Dachentwässerung,

— ca. 220 m PVC-U Rohrleitung, DN100 – DN150 provisorischen Dachentwässerung inkl. Demontage,

— 8 Stück Bodenabläufe Guss/Edelstahl,

— ca. 675 m SML-Rohr, DN50 – DN 150 Schmutzwasserleitung,

— ca. 20 m KML-Rohr, DN 100 Schmutzwasserleitung,

— ca. 15 m Edelstahlrohr, DN100 – DN150 Schmutzwasserleitung,

— ca. 150 m Edelstahlrohr, DN15 – DN 25 Kondensatleitung,

— ca. 1400 m Edelstahlrohr, DN12 – DN65 Trinkwasser,

— 23 Stück Sanitärobjekten einschl. Zubehör,

— ca. 120 m nahtloses Stahlrohr, geschweißt, DN80- DN100 Erdgasleitung,

— Trinkwasser-Erwärmungsanlage im Durchlaufprinzip 480kW,

— 13 Stück Feuerlöscher,

— Umkehrosmoseanlage zur VE-Wassererzeugung,

— ca. 340 m Edelstahlrohr gepresst, DN 15 – DN 50 VE-Wasserleitung.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 562 258.40 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/02/2021
Einde: 08/04/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Der Bieter hat mit seinem Angebot zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachzuweisen. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärungen gemäß Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) oder die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) erbracht werden. Das Formblatt 124 liegt den Vergabeunterlagen bei.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe III.1.1.

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eignungskriterien gemäß Vergabeunterlagen.

Eventuele minimumeisen:

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 090-213692
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 13:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 13:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: manuela.riemer@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 3419771040
Fax: +49 3419771049
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die Beantragung eines Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer 15 Kalendertage.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden
Postadres: Fetscherstraße 74
Plaats: Dresden
Postcode: 01307
Land: Duitsland
E-mail: BUT-A2@ukdd.de
Telefoon: +49 3514582758
Fax: +49 3514585309
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020