Servicii - 576704-2019

05/12/2019    S235

România-Focşani: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

2019/S 235-576704

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02542 Focşani
Număr naţional de înregistrare: 4297711
Adresă: Str. Bucureşti nr. 1-3
Localitate: Focşani
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Cod poștal: 620144
Țară: România
Persoană de contact: Nicușor Dumitru
E-mail: achizitii_cdi4@mapn.ro
Telefon: +40 237219403
Fax: +40 237213155

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ddi.mapn.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

2018-I-3177-Buzău – Bazin de înot și pistă cu obstacole în Cazarma 3177 Buzău

Număr de referinţă: 2018-I-3177-BUZĂU
II.1.2)Cod CPV principal
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prin acest contract se vor achiziționa servicii (Întocmire proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție (P.Th.+D.E.), documentații tehnice pentru obținerea avizelor, inclusiv obținerea acestora, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.), documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (D.T.O.E.), verificare tehnică a documentațiilor tehnice și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării contractului) a căror valoare estimată este următoarea:

Pentru: 2018.I.3177 Buzău:

— 645 002,00 RON – executarea proiectării,

— 219 404,00 RON – asigurarea asistenţei tehnice pe timpul executării lucrărilor.

Valoarea estimată: 864 406,00 RON fără TVA.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor = 14.

Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite – însoţite de î [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 631 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

Localitatea Buzău, jud. Buzău, Cazarma 3177 Buzău.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract: 2018.I.3177 Buzău – „Bazin de înot și pistă cu obstacole în Cazarma 3177 Buzău” – întocmire proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție (P.Th.+D.E.), documentații tehnice pentru obținerea avizelor, inclusiv obținerea acestora, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.), documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (D.T.O.E.), verificare tehnică a documentațiilor tehnice, și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării contractului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: 2) Experiență profesională. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 162-398687
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: A-9613
Titlu:

„Bazin de înot și pistă cu obstacole în Cazarma 3177 Buzău”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S & M Expert Project
Număr naţional de înregistrare: RO 33658747
Adresă: Calea Galata nr. 14
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700625
Țară: România
E-mail: achizitii@expertproject.ro
Telefon: +4 0332443399
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 864 406.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 631 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Unitatea Militară 02542 Focşani – Biroul Juridic
Adresă: Bulevardul Bucureşti nr. 1-3
Localitate: Focşani
Cod poștal: 620144
Țară: România
E-mail: achizitii_cdi4@mapn.ro
Telefon: +40 237219405
Fax: +40 237213155

Adresă internet: https://ddi.mapn.ro/

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019