Werken - 576709-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Schwerin: Bouwen van gebouwen

2020/S 234-576709

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landtagsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postadres: Lennestraße 1
Plaats: Schwerin
NUTS-code: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Postcode: 19053
Land: Duitsland
Contactpersoon: Referat Z1
E-mail: z1mail@landtag-mv.de
Telefoon: +49 385525-2145
Fax: +49 385525-2188
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.landtag-mv.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YR8DQLD/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YR8DQLD
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LV 3392 Trockenbau 2, 2.OG, 6.OG-6.ZG BSF

Referentienummer: 001A.3392 Trockenbau 2, 2.OG, 6.OG-6.ZG BSF
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Trockenbauarbeiten im 2.OG, 6.OG und 6.ZG im Burgseeflügel im Schloss Schwerin.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45324000 Aanbrengen van gipsplaten
45343100 Aanbrengen van brandwering
44112310 Scheidingswanden
45421141 Plaatsen van scheidingswanden
45421146 Aanbrengen van verlaagde plafonds
45212350 Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schloss Schwerin

Lennéstraße 1

19053 Schwerin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Das LV beinhaltet folgende Maßnahmen:

— Technische Bearbeitung,

— Herstellung von Gipskartonwänden und -decken mit Anforderungen an Brand- und Schallschutz,

— Herstellung eines Hohlraumbodens und eines Trockenestrichbodens,

— Lieferung und Montage von WC-Trennwandsystemen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2021
Einde: 30/09/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:

— Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärung gem. Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung" nachzuweisen. Gelangt der Teilnahmeantrag eines nicht präqualifizierten Bewerbers in die engere Bewerberauswahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung" angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bewerber zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung" auch für diese anderen Unternehmen vorzulegen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die möglicherweise geforderten Mindeststandards (falls Einhaltung der Auflagen) zu prüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung" nachzuweisen. Gelangt ein Teilnahmeantrag eines nicht präqualifizierten Bewerbers in die engere Bewerberauswahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung" angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bewerber zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung" auch für diese anderen Unternehmen vorzulegen.

Eventuele minimumeisen:

— Eine gültige Berufshaftpflicht mit einer Deckungssumme von mind. 3 Mio. EUR für Personen- und Sachschäden ist nachzuweisen. (Nachweis ist mit dem Angebot einzureichen).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die möglicherweise geforderten Mindeststandards (falls Einhaltung der Auflagen) zu prüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung" nachzuweisen. Gelangt ein Teilnahmeantrag eines nicht präqualifizierten Bewerbers in die engere Bewerberauswahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung" angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bewerber zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung" auch für diese anderen Unternehmen vorzulegen.

Eventuele minimumeisen:

— eine Referenzliste ist vorzulegen (siehe Formblatt in der Anlage oder mit gleichem Inhalt formlos).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 155-378311
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Die Angebotsöffnung erfolgt ausschließlich digital über die Vergabeplattform DTVP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Bieter sind zur Angebotsöffnung nicht zugelassen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YR8DQLD

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer MV
Postadres: Johannes-Stelling-Straße 14
Plaats: Schwerin
Postcode: 19053
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@wm.mv-regierung.de
Telefoon: +49 3855885160
Fax: +49 3855884855817
Internetadres: http://www.regierung-mv.de
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Landtagsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postadres: Lennestraße 1
Plaats: Schwerin
Postcode: 19053
Land: Duitsland
E-mail: z1mail@landtag-mv.de
Telefoon: +49 385525-2145
Fax: +49 385525-2188
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020