Werken - 576733-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Parijs: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-576733

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Notre Cottage Accession (75)
Postadres: 59 rue de Provence
Plaats: Paris
NUTS-code: FR106 Seine-Saint-Denis
Postcode: 75009
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Pierre Hilaire
E-mail: benedicte.lacroix@groupe-arcade.com
Telefoon: +33 149953871
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.groupearcade-htlm.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Montreuil Zola — construction de 34 logements locatifs sociaux et de 89 logements en résidence sociale

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Montreuil (93100) — relance lots suite à déclaration sans suite — construction de 34 LLS et de 89 logements en résidence sociale 12 rue Émile Zola.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Macro lot A

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106 Seine-Saint-Denis
Voornaamste plaats van uitvoering:

12 rue Émile Zola

93100 Montreuil.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— lot 6: cloisons — doublages — faux-plafonds;

— lot 7: menuiseries intérieures/placards.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais prévisionnel / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Engagement envirronementaux / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalité de mises en œuvre des variantes libres / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se référer au RC et AE.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Macro lot B

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106 Seine-Saint-Denis
Voornaamste plaats van uitvoering:

12 rue Émile Zola

93100 Montreuil.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— lot 13: chauffage, ventilation;

— lot 12: plomberie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais prévisionnels / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Engagement environnementaux / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalité de mise en œuvre des variantes libres / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se référer au RC et l'AE.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Relance des lots: cloisons — doublages — faux plafonds — menuiseries intérieures/placard — chauffage ventilation — plomberie suite à une déclaration sans suite.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Paris
Postadres: 4 boulevard du Palais
Plaats: Paris
Postcode: 75055
Land: Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— introduction d'un référé précontractuel jusqu'à la signature du marché dans les conditions posées aux articles 2 et suivants de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 et les articles 1441-1 et 1441-2 du nouveau code de procédure civile;

— introduction d'un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions posées aux articles 11 et suivants de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 et les articles 1441-1 et 1441-3 du nouveau code de procédure civile, sauf à avoir préalablement introduit un référé précontractuel. Le délai de 31 jours est porté à six mois à compter de la conclusion du contrat en l'absence de publication d'un avis d'attribution.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020