Werken - 576768-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Rostock: Bouwen van middelbare school

2020/S 234-576768

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Evangelische Stiftung Michaelshof
Postadres: Fährstr. 25
Plaats: Rostock
NUTS-code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Postcode: 18147
Land: Duitsland
E-mail: frank.liebau@michaelshof.de
Telefoon: +49 381645600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.michaelshof.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Stiftung
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Michaelschule, BA III

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214220 Bouwen van middelbare school - IA09
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Los 3.09.1 — Prallwand.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214220 Bouwen van middelbare school - IA09
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Michaelschule Dierkower Damm 39

18146 Rostock

DEUTSCHLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Unterkonstruktion als komplettes System — 200 m2,

— Ballabrollbrett 250 mm Giebel — 33 m,

— Ballabrollbrett 350 mm Längswand — 50 m,

— Ballabrollbrett Fensterbank 60 mm Eckfenster — 11 m,

— Punktelastische Prallwand — 200 m2,

— Lieferung und Einbau Geräteraumtore als komplettes System — 2 Stück,

— Lieferung und Einbau Seiltaschentüren als komplettes System — 4 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

STES-18-0010

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-448384
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Innenministerium M-V
Plaats: Schwerin
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020