Werken - 576770-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Darmstadt: Bouwen van hoofdweg

2020/S 234-576770

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt
Postadres: Groß-Gerauer-Weg 4
Plaats: Darmstadt
NUTS-code: DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt
Postcode: 64295
Land: Duitsland
E-mail: vergabe.darmstadt@mobil.hessen.de
Telefoon: +49 6151 / 3306-0
Fax: +49 6151/3306-3450
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://vergabe.hessen.de
Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.hessen.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßen- und Brückenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A5, PWC Schäferborn, Herstellung einer Lärmschutzwand

Referentienummer: VG-0477-2020-0103
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233124 Bouwen van hoofdweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

A5, PWC Schäferborn, Herstellung einer Lärmschutzwand.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE71E Wetteraukreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bei Friedrichsdorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— ca. 1 000 m³ Baugrube herstellen und verfüllen,

— ca. 325 m Ortbetonpfahl herstellen,

— ca. 215 m2 Wandsockel für LSW einbauen,

— ca. 1 000 m2 Wandelemente für LSW einbauen,

— ca. 75 Stahlpfosten für LSW einbauen,

— ca. 300 m LSW-Abdeckung herstellen sowie sonstige Nebenleistungen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 185-445525
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

A5, PWC Schäferborn, Herstellung einer Lärmschutzwand

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eudur-Bau GmbH & Co. KG
Postadres: Alte Ziegelei 1
Plaats: Herzebrock
NUTS-code: DEA42 Gütersloh
Postcode: 33442
Land: Duitsland
E-mail: klingbeil@eudur.de
Telefoon: +49 5245 / 8419-37
Fax: +49 5245 / 8419-30
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim RP Darmstadt
Postadres: Wilhelminenstraße 1-3
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Zentrale
Postadres: Wilhelmstraße 10
Plaats: Wiesbaden
Postcode: 65185
Land: Duitsland
E-mail: post@mobil.hessen.de
Telefoon: +49 611 / 366-0
Fax: +49 611 / 366-3435
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020