Werken - 576782-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Leer: Gebouwen voor de gezondheidszorg

2020/S 234-576782

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Borromäus Hospital Leer gGmbH
Postadres: Kirchstr. 61-67
Plaats: Leer
NUTS-code: DE94C Leer
Postcode: 26789
Land: Duitsland
Contactpersoon: Borromäus Hospital Leer gGmbH, Herr Fiedelak
E-mail: vergabe@hospital-leer.de
Telefoon: +49 49185-0
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.borro-leer.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Krankenhaus
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Estricharbeiten Technik

Referentienummer: 2016-0056-080 Vergabeinformation
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215100 Gebouwen voor de gezondheidszorg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Estricharbeiten in der Technik.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 21 599.78 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE94C Leer
Voornaamste plaats van uitvoering:

Borromäus Hospital Leer

gGmbH Kirchstr. 61-67

26789 Leer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estricharbeiten in der Technik.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Die ausgeführten Leistungen mussten aufgrund des Bauablaufs vorgezogen werden.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016-0056-080
Benaming:

Estricharbeiten Technik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bernd Aden GmbH
Postadres: Neue Wieke Süd 12a
Plaats: Grossefehn
NUTS-code: DE94C Leer
Postcode: 26629
Land: Duitsland
Telefoon: +49 49433451
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 599.78 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YNQDQE9

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020