Werken - 576784-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Wetzlar: Metaalbewerking

2020/S 234-576784

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Postadres: Karl-Kellner-Ring 51
Plaats: Wetzlar
NUTS-code: DE722 Lahn-Dill-Kreis
Postcode: 35576
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle
E-mail: vergabestelle@lahn-dill-kreis.de
Telefoon: +49 6441-4072639
Fax: +49 6441-4072690
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lahn-dill-kreis.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2374 Goetheschule Wetzlar; Ersatzneubau; Metallbau — Geländer

Referentienummer: 095.20I0323742000.37
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262670 Metaalbewerking
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Metallbauarbeiten — Geländer, Handläufe, Brüstungsabdeckung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 178 670.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE722 Lahn-Dill-Kreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schulzentrum Wetzlar

Frankfurter Straße 72

35578 Wetzlar

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Metallbauarbeiten — Geländer_Handläufe_Brüstungsabdeckung:

— ca. 56 m Metallgeländer mit Edelstahlhandlauf in den Treppenhäusern (Einzellänge ca. 5,6 m),

— ca. 68 m Metallgeländer mit Edelstahlhandlauf an Treppen und Stege im Atrium,

— ca. 320 m Edelstahlhandlauf in den Treppenhäusern,

— ca. 30 m Edelstahlhandlauf an zusätzlichen Treppen im Gebäude,

— ca. 10 m Metallgeländer als verzinktes Industriegeländer in den Technikräumen,

— ca. 88 m Brüstungsabdeckung auf Trockenbaubrüstung in 2 Treppenhäusern (Alu-Kantteil, pulverbeschichtet),

— ca. 10 m Metallgeländer auf Stützwand im Außenbereich,

— ca. 4 m Ganzglasgeländer an Brüstungen — innen Verschiedene Einbauteile (Kantenschutzwinkel, MSH-Profile, Abstellwinkel),

— Erstellung der statischen Nachweise sowie der Technischen Bearbeitung (Werkpläne).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 137-336056
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

2374 Goetheschule Wetzlar; Ersatzneubau; Metallbau — Geländer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: THORN Gestaltender Metallbau GmbH&CoKG
Postadres: Am Hohlweg 4
Plaats: Katzenelnbogen
NUTS-code: DEB1A Rhein-Lahn-Kreis
Postcode: 56368
Land: Duitsland
E-mail: info@thorn-metallbau.de
Telefoon: +49 64868873
Fax: +49 64868484
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 670.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Wilhelminenstraße 1-3
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Telefoon: +49 6151-126603
Fax: +49 6151-125816
Internetadres: www.rp-darmstadt.hessen.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020