Werken - 576814-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Neurenberg: Wegenbouwwerken

2020/S 234-576814

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autobahndirektion Nordbayern
Postadres: Flaschenhofstraße 55
Plaats: Nürnberg
NUTS-code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 90402
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@abdnb.bayern.de
Telefoon: +49 911462101
Fax: +49 9114621456
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Strassenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A7 D668 RL Passive Schutzeinrichtungen FRS i.R. Stahl u. Beton 668,200-670,200

Referentienummer: W-A7-20-10-C
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Passive Schutzeinrichtungen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 393 673.51 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45233110 Aanleggen van snelweg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
NUTS-code: DE2 BAYERN
NUTS-code: DE26 Unterfranken
NUTS-code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

A7, Biebelried

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Passive Schutzeinrichtungen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 157-380869
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2 0057 20 K W53
Benaming:

A7 D668 RL Passive Schutzeinrichtungen FRS i.R. Stahl u. Beton 668,200-670,200

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Delta BLOC Deutschland GmbH
Plaats: Neumarkt
NUTS-code: DE236 Neumarkt i. d. OPf.
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 393 673.51 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Nordbayern
Postadres: Promenade 11
Plaats: Ansbach
Postcode: 91511
Land: Duitsland
Telefoon: +49 981531277
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Autobahndirektion Nordbayern
Postadres: Flaschenhofstraße 55
Plaats: Nürnberg
Postcode: 90402
Land: Duitsland
Telefoon: +49 911462101
Fax: +49 9114621456
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020