Werken - 576816-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Perleberg: Grondverzet

2020/S 234-576816

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz
Postadres: Berliner Str. 8
Plaats: Perleberg
NUTS-code: DE40F Prignitz
Postcode: 19348
Land: Duitsland
Contactpersoon: Frau Kubald
E-mail: elke.kubald@lkprignitz.de
Telefoon: +49 3876713-721
Fax: +49 3876713-384
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.landkreis-prignitz.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Cumlosen, Los 1 Rohbau

Referentienummer: ISP.082.20/ö
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112500 Grondverzet
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Abbrucharbeiten einschl. Entsorgung ~ 85 m2

— Grundfläche eingeschossiges Gerätehaus mit Satteldach Umbau bzw. Erweiterung ~ 212 m2 — Grundfläche Geräte haus eingeschossig Sattel- bzw. Pultdach, Erdarbeiten, Streifenfundamente, Sohlplatte Porenbeton-, Kalksandsteinmauerwerk, Putz, Estrich.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 165 222.55 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE40F Prignitz
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dorfplatz

19322 Cumlosen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Cumlosen, Los 1 Rohbau.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 157-380847
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ISP.082.20/ö
Perceel nr.: Los 1
Benaming:

Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Cumlosen, Los 1 Rohbau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MKM Bau Stepenitz GmbH
Postadres: Objektstraße 114
Plaats: Marienfließ
NUTS-code: DE40F Prignitz
Postcode: 16945
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 165 222.55 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Diese Auftragsbekanntmachung wird im TED veröffentlicht, um der Binnenmarktrelevanz Rrechnung zu tragen. Das Verfahren lief als nationale öffentliche Ausschreibung mit vorheriger Bekanntmachung im TED auf Grund der vorliegenden Binnenmarktrelevanz.

Bekanntmachungs-ID: CXP9Y50DTY5

Bekanntmachungs-ID: CXP9Y50RHD0

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: keine
Plaats: keine
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020