Werken - 576818-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Aix-en-Provence: Schilderwerk

2020/S 234-576818

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Société Française des Habitations Economiques (13)
Postadres: 1175, petite route des Milles CS 40650
Plaats: Aix-en-Provence Cedex 4
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13547
Land: Frankrijk
E-mail: marine.gasparini@groupe-arcade.com
Telefoon: +33 413570466
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sfhe.fr
Adres van het kopersprofiel: http://marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SA d'HLM
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Relance de lots de marché concernant la réalisation de travaux tous corps d'état sur le patrimoine de la SFHE dans le cadre de son entretien courant et d'état des lieux.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45442100 Schilderwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Relance de lots de marché concernant la réalisation de travaux tous corps d'état sur le patrimoine de la SFHE dans le cadre de son entretien courant et d'état des lieux.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie — agence d'Aix-en-Provence — secteur Vaucluse-Étang de Berre-Istres

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 23 — plomberie — agence d'Aix-en-Provence — secteur Vaucluse-Étang de Berre-Istres.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie — agence de Montpellier — secteur de Montpellier

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 24 — Plomberie — agence de Montpellier — secteur de Montpellier.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie — agence de Toulon — secteur Var Est

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 28 — Plomberie — agence de Toulon — secteur Var Est.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité-Télévision-Contrôle d'accès — agence de Montpellier — secteur Béziers

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
42961100 Toegangscontrolesysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 35 — Électricité-Télévision-Contrôle d'accès — agence de Montpellier — secteur Béziers.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Montpellier-secteur de Montpellier

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
44316500 Smidswaren
45441000 Beglazing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 44 — Menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Montpellier-secteur de Montpellier.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Montpellier-secteur de Béziers

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
44316500 Smidswaren
45441000 Beglazing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 45 — Menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Montpellier-secteur de Béziers.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Nîmes

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
44316500 Smidswaren
45441000 Beglazing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 46 — Menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Nîmes.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie-couverture-divers: agence de Lyon — secteur Lyon Nord

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 50 Maçonnerie-couverture-divers: agence de Lyon — secteur Lyon Nord.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie-couverture-divers: agence de Lyon — secteur Lyon Sud

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 51 — Maçonnerie-couverture-divers: agence de Lyon — secteur Lyon Sud.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie-couverture-divers: agence d'Aix-en-Provence — secteur Marseille-Pays d'Aix

Perceel nr.: 52
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 52 — Maçonnerie-couverture-divers: agence d'Aix-en-Provence — secteur Marseille-Pays d'Aix.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie-couverture-divers: agence d'Aix-en-Provence — secteur du Vaucluse-Étang de Berre-Istres

Perceel nr.: 53
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 53 — Maçonnerie-couverture-divers: agence d'Aix-en-Provence — secteur du Vaucluse-Étang de Berre-Istres.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie-couverture-divers: agence de Montpellier — secteur de Montpellier

Perceel nr.: 54
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 54 — Maçonnerie-couverture-divers: agence de Montpellier — secteur de Montpellier.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie-couverture-divers: agence de Montpellier — secteur de Béziers

Perceel nr.: 55
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 55 — Maçonnerie-couverture-divers: agence de Montpellier — secteur de Béziers.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie-couverture-divers: agence de Nîmes

Perceel nr.: 56
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 56 — Maçonnerie-couverture-divers: agence de Nîmes.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie-couverture-divers: agence de Toulon — secteur Var Ouest

Perceel nr.: 57
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 57 — Maçonnerie-couverture-divers: agence de Toulon — secteur Var Ouest.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie-couverture-divers: agence de Toulon — secteur Var Est

Perceel nr.: 58
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 58 — Maçonnerie-couverture-divers: agence de Toulon — secteur Var Est.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Toulon-secteur Corse Sud

Perceel nr.: 63
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
44316500 Smidswaren
45441000 Beglazing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 63 — Menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Toulon-secteur Corse Sud.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie-couverture-divers: agence de Toulon — secteur Corse Sud

Perceel nr.: 64
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 64 — Maçonnerie-couverture-divers: agence de Toulon — secteur Corse Sud.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité: agence de Toulon — secteur Corse Sud

Perceel nr.: 65
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45320000 Isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 65 — Étanchéité: agence de Toulon — secteur Corse Sud.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Toulon-secteur Corse Nord

Perceel nr.: 73
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
44316500 Smidswaren
45441000 Beglazing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 73 — Menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Toulon-secteur Corse Nord.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie-couverture-divers: agence de Toulon — secteur Corse Nord

Perceel nr.: 74
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 74 — Maçonnerie-couverture-divers: agence de Toulon — secteur Corse Nord.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité: agence de Toulon — secteur Corse Nord

Perceel nr.: 75
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45320000 Isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 75 — Étanchéité: agence de Toulon — secteur Corse Nord.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité: agence de Lyon — secteur Lyon Nord

Perceel nr.: 80
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45320000 Isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 80 — Étanchéité: agence de Lyon — secteur Lyon Nord.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité: agence de Lyon — secteur Lyon Sud

Perceel nr.: 81
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45320000 Isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 81 — Étanchéité: agence de Lyon — secteur Lyon Sud.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité: agence d'Aix-en-Provence — secteur Marseille-Pays d'Aix

Perceel nr.: 82
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45320000 Isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 82 — Étanchéité: agence d'Aix-en-Provence — secteur Marseille-Pays d'Aix.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité: agence d'Aix-en-Provence — secteur Vaucluse-Étang de Berre-Istres

Perceel nr.: 83
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45320000 Isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 83 — Étanchéité: agence d'Aix-en-Provence — secteur Vaucluse-Étang de Berre-Istres.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité: agence de Montpellier — secteur de Montpellier

Perceel nr.: 84
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45320000 Isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 84 — Étanchéité: agence de Montpellier — secteur de Montpellier.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité: agence de Montpellier — secteur de Béziers

Perceel nr.: 85
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45320000 Isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 85 — Étanchéité: agence de Montpellier — secteur de Béziers.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité: agence de Nîmes

Perceel nr.: 86
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45320000 Isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 86 — Étanchéité: agence de Nîmes.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité: agence de Toulon — secteur Var Ouest

Perceel nr.: 87
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45320000 Isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 87 — Étanchéité: agence de Toulon — secteur Var Ouest.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité: agence de Toulon — secteur Var Est

Perceel nr.: 88
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45320000 Isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 88 — Étanchéité: agence de Toulon — secteur Var Est.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 024-052555
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 23
Benaming:

Lot nº 23 — plomberie — agence d'Aix-en-Provence — secteur Vaucluse-Étang de Berre-Istres

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AC plomberie
Postadres: 6 rue Bourbon
Plaats: Bouc-Bel-Air
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13320
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 24
Benaming:

Lot nº 24 — plomberie — agence de Montpellier — secteur de Montpellier

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 28
Benaming:

Lot nº 28 — plomberie — agence de Toulon — secteur Var Est

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 35
Benaming:

Lot nº 35 — électricité-télévision-contrôle d'accès — agence de Montpellier — secteur Béziers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Travaux courant faible
Postadres: 285 chemin Font de Laurent
Plaats: Velaux
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13880
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scan Telecom
Postadres: ZA Les Cannabes,
Plaats: Cournonterral
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 34660
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 44
Benaming:

Lot nº 44 — menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Montpellier — secteur de Montpellier

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ameline
Postadres: 5 rue du 8 Mai 1945
Plaats: Boissy-Saint-Léger
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 94470
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cristal facility
Postadres: 70 impasse des Millepertuis
Plaats: Vendargues
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 34270
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 45
Benaming:

Lot nº 45 — menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Montpellier — secteur de Béziers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cristal facility
Postadres: 70 impasse des Millepertuis
Plaats: Vendargues
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 34270
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 46
Benaming:

Lot nº 46 — menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Nîmes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cristal facility
Postadres: 70 impasse des Millepertuis
Plaats: Vendargues
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 34270
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 50
Benaming:

Lot nº 50 maçonnerie-couverture-divers: agence de Lyon — secteur Lyon Nord

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Façade altitude
Postadres: 54 bis avenue Felix Faure
Plaats: Sathonay-Camp
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 69580
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 51
Benaming:

Lot nº 51 — maçonnerie-couverture-divers: agence de Lyon — secteur Lyon Sud

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Façade altitude
Postadres: 54 bis avenue Felix Faure
Plaats: Sathonay-Camp
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 69580
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 52
Benaming:

Lot nº 52 — maçonnerie-couverture-divers: agence d'Aix-en-Provence — secteur Marseille-Pays d'Aix

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Multi-service entretien
Postadres: 30 boulevard Ferdinand de Lesseps
Plaats: Marseille
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13003
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 53
Benaming:

Lot nº 53 — maçonnerie-couverture-divers: agence d'Aix-en-Provence — secteur du Vaucluse-Étang de Berre-Istres

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Multi-service-entretien
Postadres: 30 boulevard Ferdinand de Lesseps
Plaats: Marseille
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13003
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 54
Benaming:

Lot nº 54 — maçonnerie-couverture-divers: agence de Montpellier — secteur de Montpellier

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meditrag
Postadres: ZAC le Causse 9 avenue du Troisième Millénaire — BP 17
Plaats: Saint-Thibéry
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 34630
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 55
Benaming:

Lot nº 55 — maçonnerie-couverture-divers: agence de Montpellier — secteur de Béziers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meditrag
Postadres: ZAC le Causse 9 avenue du Troisième Millénaire — BP 17
Plaats: Saint-Thibéry
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 34630
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 56
Benaming:

Lot nº 56 — maçonnerie-couverture-divers: agence de Nîmes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CC bâtiment
Postadres: 1109 chemin de Saint-Étienne
Plaats: Alès
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 30100
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atlas SARL
Postadres: 1285 chemin du Stade
Plaats: Vézénobres
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 30360
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 57
Benaming:

Lot nº 57 — maçonnerie-couverture-divers: agence de Toulon — secteur Var Ouest

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Société BE
Postadres: 4 avenue Journet Domitran DCB0001
Plaats: Marseille 15
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13015
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 58
Benaming:

Lot nº 58 — maçonnerie-couverture-divers: agence de Toulon — secteur Var Est

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Multi-service entretien
Postadres: 30 boulevard Ferdinand de Lesseps
Plaats: Marseille
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13003
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 63
Benaming:

Lot nº 63 — menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Toulon —secteur Corse du Sud

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Corsica travaux
Postadres: Maison du Cap Corse Rez de Quai — Toga
Plaats: Bastia
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 20600
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 64
Benaming:

Lot nº 64 — maçonnerie-couverture-divers: agence de Toulon — secteur Corse Sud

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 65
Benaming:

Lot nº 65 — étanchéité: agence de Toulon — secteur Corse Sud

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 73
Benaming:

Lot nº 73 — menuiserie-serrurerie-vitrerie-sécurisation-métallerie — agence de Toulon —secteur Corse Nord

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Corsica travaux
Postadres: Maison du Cap Corse Rez de quai — Toga
Plaats: Bastia
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 20600
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 74
Benaming:

Lot nº 74 — maçonnerie-couverture-divers: agence de Toulon — secteur Corse Nord

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 75
Benaming:

Lot nº 75 — étanchéité: agence de Toulon — secteur Corse Nord

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 80
Benaming:

Lot nº 80 — étanchéité: agence de Lyon — secteur Lyon Nord

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Façade altitude
Postadres: 54 bis avenue Felix Faure
Plaats: Sathonay-Camp
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 69580
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 81
Benaming:

Lot nº 81 — étanchéité: agence de Lyon — secteur Lyon Sud

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Façade altitude
Postadres: 54 bis avenue Felix Faure
Plaats: Sathonay-Camp
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 69580
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 82
Benaming:

Lot nº 82 — étanchéité: agence d'Aix-en-Provence — secteur Marseille-Pays d'Aix

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Omega
Postadres: 9 impasse du Pistou
Plaats: Marseille
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13009
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 83
Benaming:

Lot nº 83 — étanchéité: agence d'Aix en Provence — secteur Vaucluse-étang de Berre-Istres

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Omega
Postadres: 9 impasse du Pistou
Plaats: Marseille
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13009
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 84
Benaming:

Lot nº 84 — étanchéité: agence de Montpellier — secteur de Montpellier

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Réparation toiture languedocienne
Postadres: 100 rue Octave Camplan
Plaats: Nîmes
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 30000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sud maintenance toiture
Postadres: 363 rue du Salaison
Plaats: Mauguio
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 34130
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 85
Benaming:

Lot nº 85 — étanchéité: agence de Montpellier — secteur de Béziers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Réparation toiture languedocienne
Postadres: 100 rue Octave Camplan
Plaats: Nîmes
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 30000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sud maintenance toiture
Postadres: 363 rue du Salaison
Plaats: Mauguio
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 34130
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 86
Benaming:

Lot nº 86 — étanchéité: agence de Nîmes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Exetanch
Postadres: 151 avenue des Aygalades
Plaats: Marseille
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13015
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 87
Benaming:

Lot nº 87 — étanchéité: agence de Toulon — secteur Var Ouest

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Omega
Postadres: 9 impasse du Pistou
Plaats: Marseille
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13009
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 88
Benaming:

Lot nº 88 — étanchéité: agence de Toulon — secteur Var Est

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Exetanch
Postadres: 151 avenue des Aygalades
Plaats: Marseille
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13015
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance
Postadres: 6 rue Joseph Autran
Plaats: Marseille
Postcode: 13006
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020