Werken - 576825-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Würzburg: Metaalbewerking

2020/S 234-576825

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung
Postadres: Berner Str. 6 d
Plaats: Würzburg
NUTS-code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 97084
Land: Duitsland
Contactpersoon: Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung
E-mail: schindelin@stiftung-wohnstaetten.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.stiftung-wohnstaetten.de
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Stiftung
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wohnheim und Tagesförderstätte — Stahlbau- und Schlosserarbeiten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262670 Metaalbewerking
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau Wohnheim + Tagesförderstätte der Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung; Stahlbau -und Schlosserarbeiten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 16 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262410 Optrekken van staalconstructies voor gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Würzburg Heuchelhof

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stahlbau- und Schlosserarbeiten

— 01.01 M+W — Planungen ....................

— 01.02 Stahlbalkone ca. 4,90 x 3,0 m, abgehängt ....................

— 01.03 Außentreppe ....................

— 01.04 Innentreppe Stabstahlgeländer ....................

— 01.05 Steigleiter auf das Dachgeschoss ....................

— 01.06 Brüstungsgeländer ....................

— 01 Stahlbauarbeiten

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 186-448092
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Neubau Wohnheim und Tagesförderstätte — Stahlbau-/Schlosserarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kattner Stahlbau GmbH
Postadres: Gewerbestr. 8
Plaats: Liebschützberg
NUTS-code: DED53 Nordsachsen
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 194 640.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Nordbayern
Postadres: Promenade 27
Plaats: Ansbach
Postcode: 91522
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020