Werken - 576835-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Plovdiv: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-576835

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „UMBAL „Sveti Georgi“ EAD
Nationaal identificatienummer: 115576405
Postadres: bul. „Peshtersko shose“ No. 66
Plaats: Plovdiv
NUTS-code: BG421 Пловдив
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: prof. d-r Karen Dzhambazov, g-n Tencho Vasilev, g-n Delcho Dzhukelov
E-mail: unihosp@unihosp.com
Telefoon: +359 32602849
Fax: +359 32644058
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://unihosp.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&publikaciqid=3483
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД — Пловдив“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Строителни работи в болнични звена и обекти в „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД с предмет „Изграждане на ОВиК инсталация в клиника по лъчелечение към „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“ съгласно количествена сметка (техническо задание), приложена към поканата по чл. 82, ал. 4 от ЗОП

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 798.26 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

„УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66, бул. „Васил Априлов“ № 15А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Строителни работи в болнични звена и обекти на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД — Пловдив

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 202-414989
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РОП-144-20
Benaming:

Изграждане на ОВиК инсталация в клиника по лъчелечение към „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Цид Атлас“ ООД
Nationaal identificatienummer: 825024892
Postadres: „Капитан Райчо“ № 73А
Plaats: Пловдив
NUTS-code: BG421 Пловдив
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
E-mail: eac.atlasltd@gmail.com
Telefoon: +359 629660
Fax: +359 631283
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 798.26 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020