Werken - 576837-2020

01/12/2020    S234

Slowakije-Bratislava: Aanleg van spoorweg

2020/S 234-576837

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Železnice Slovenskej republiky
Nationaal identificatienummer: 31364501
Postadres: Klemensova 8
Plaats: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Postcode: 813 61
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Jana Kubáni Jurigová
E-mail: kubanijurigova.jana@zsr.sk
Telefoon: +421 220292892
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zsr.sk
Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b) vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 ZVO; pre túto súťaž vystupuje ako verejný obstarávateľ. Dobrovoľne uplatnený prísnejší postup podľa ZVO.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Služby v železničnej doprave

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Referentienummer: 25844/2019/O220
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100 Aanleg van spoorweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina".

Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne:

Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina"

— Sekcia č. 1 - "Modernizácia železničného úseku Váh - Varín - Strečno"

— Sekcia č. 2 - "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa".

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko adriatického koridoru pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 323 373 002.46 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234116 Leggen van sporen
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
45231400 Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45221111 Bouwen van verkeersbrug
45221112 Bouwen van spoorbrug
45221211 Onderdoorgang
45221220 Duikers
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45213320 Gebouwen in verband met vervoer per spoor
45231113 Herleggen van pijpleidingen
45233144 Bouwen van bovengrondse kruising
45262620 Steunmuren
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45316100 Installeren van buitenverlichting
45314310 Leggen van kabels
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
71330000 Diverse technische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Železničný uzol Žilina od sžkm 199,200 trate Púchov -Žilina a od sžkm 251,109 trate Žilina-Čadca po sžkm 326,800 trate Žilina-Vrútky

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina".

Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne:

Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina"

— Sekcia č. 1 - "Modernizácia železničného úseku Váh - Varín - Strečno"

— Sekcia č. 2 - "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa".

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko adriatického koridoru pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).

Dielo (stavebné práce) musí plnohodnotne vytvoriť tranzitný železničný koridor, ktorý spĺňa požiadavky konvenčných železničných systémov Európy. Modernizácia pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým zabezpečením skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov, bezpečnosti a ukazovateľov ako celku.

Stavba predstavuje riešenie modernizácie jedného železničného uzla (ďalej len "uzol Žilina"), ktorého súčasťou sú:

— Úsek Strážov-Žilina od km 199,200 modernizovanej trate Púchov - Žilina,

— ŽST Žilina,

— Úsek Žilina - Budatín od km 251,109 modernizovanej trate Žilina Krásno nad Kysucou,

— Úsek Žilina - Varín,

— Žilina - Teplička,

— ŽST Varín,

— Úsek Varín - Strečno po km 326,800 trate Žilina - Vrútky.

Celá stavba má dĺžku cca 14 km v smere východ - západ a 2,3 km v smere sever - juh. Obsahuje 4 železničné stanice:

Žilina - zriaďovacia stanica, Žilina - osobná stanica, Žilina - Teplička a Varín a 3 odbočky: Budatín odb., Odb. Váh a Odb. Potok, ktoré sú začlenené do uzla Žilina.

Stavba uzla Žilina rieši aj prechod na STTS stavbu uzla v dvoch etapách.

Prvá etapa stavby bude znamenať modernizáciu celého uzla, výstavbu TNS v Žiline a uvedenie do prevádzky objektov súvisiacich so STTS na úseku Púchov - Žilina (mimo), vrátane úseku Púchov - Považská Bystrica.

Objekty z druhej etapy budú uvedené do prevádzky počas definitívneho prechodu na STTS v celom "uzle Žilina".

Stavba je riešená v dvoch cieľoch - prvým je modernizácia a vytvorenie podmienok na prevádzkovanie uzla systémom 25 kV, druhým cieľom je prevádzkovanie celého zmodernizovaného uzla systémom 25kV v zmysle nariadenia GR ŽSR z roku 2005 o zmene trakcie na V. koridore.

Stavba je rozdelená na ucelené časti stavby (ďalej len "UČS"):

— UČS 53 Traťový úsek Žilina Strážov - Váh

— UČS 54 Traťový úsek Váh - odb. a zast. Varín

— UČS 55 Traťový úsek Odbočka a zastávka Varín - Strečno

— UČS 56 Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička

— UČS 96 Úpravy infraštruktúry v úseku Žilina - Teplička súvisiace s výstavbou TNS Žilina

— UČS 97 Zmena trakcie na STTS 25 kV v úseku Púchov - Žilina

— UČS 98 Zmena trakcie na STTS 25 kV v úseku Žilina - Krásno nad Kysucou

— UČS 99 Zmena trakcie na STTS 25 kV v uzle Žilina

— UČS 00 Systém ERTMS

Jednotlivé UČS sú zaradené do Sekcií nasledovne:

— Sekcia č. 1: UČS 54, UČS 55

— Sekcia č. 2: UČS 53, UČS 56, UČS 96, UČS 97, UČS 98, UČS 99, UČS 00.

Jednotlivé UČS sú delené do prevádzkových súborov a stavebných objektov.

Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

— Sekcia č. 1 - Dohoda o grante č. INEA/CEF/TRAN/M2016/1356330

— Sekcia č. 2 - OPII - PO1 - P. č. 5

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 199-482589
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0
Benaming:

Zmluva o dielo č. 2020/OA/01/001

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Strabag s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 17317282
Postadres: Mlynské Nivy 61/A
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Postcode: 825 18
Land: Slovakije
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurovia CS, a.s.
Nationaal identificatienummer: 45274924
Postadres: U Michelského lesa 1581/2, Michle
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 140 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Subterra a.s.
Nationaal identificatienummer: 45309612
Postadres: Koželužská 2246/5, Libeň
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 180 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AŽD Praha s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 48029483
Postadres: Žirovnická 3146/2
Plaats: Praha 10
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 106 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 353 747 214.59 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 323 373 002.46 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 65 324 183.32 EUR
Deel: 20 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Podiel subdodávok na hodnote zákazky predstavuje 20,2 %. Bližšie informácie sú uvedené v bode VI.3)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Identifikácia známych subdodávateľov:

1. Strabag Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústi nad Labem, ČR, IČO 25 429 949. Predmet subdodávky: Poskytnutie strojového a technického vybavenia, TV - hodnota subdodávky je 9 050 000,00 EUR bez DPH.

2. OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, ČR, IČO 46 342 796. Predmet subdodávky: Poskytnutie technickej kapacity- špecialista pre trakčné vedenie a silnoprúd a práce na železničnom zvršku, spodku, silnoprúd - hodnota subdodávky je 39 658 482,00 EUR bez DPH.

3. Georeal Alemal, s.r.o., Svidnícka 106/13, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 47 102 756. Predmet subdodávky: Geodetické práce - hodnota subdodávky je 2 864 800,00 EUR bez DPH.

4. Revop, s.r.o., Bleduľová 6934/44, 841 08 Bratislava, IČO 47 060 671. Predmet subdodávky: Práce v oblasti BOZP - hodnota subdodávky je 124 800,00 EUR bez DPH.

5. Syteli, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce, IČO 36 173 975. Predmet subdodávky: Rozhlasové zariadenia, informačné zar., el. požiarna signalizácia EPS, poplachový systém narušenia, kamerový systém, elektroinštalácia a osvetlenie - hodnota subdodávky je 13 626 101,32 EUR bez DPH.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020