Werken - 576866-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Unna: Aanbrengen van gipsplaten

2020/S 234-576866

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 219-536700)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kreis Unna
Postadres: Friedrich-Ebert-Straße 17
Plaats: Unna
NUTS-code: DEA5C Unna
Postcode: 59425
Land: Duitsland
Contactpersoon: VOB-Vergabestelle
E-mail: vob-vergabestelle@kreis-unna.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kreis-unna.de/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Campus Unna – Trockenbauarbeiten

Referentienummer: Campus 33
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45324000 Aanbrengen van gipsplaten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau Bildungscampus Unna – Trockenbauarbeiten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 219-536700

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 18/01/2021
Te lezen:
Datum: 15/02/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Siehe auch Änderung in den Besonderen Vertragsbedingungen.