Werken - 576869-2020

01/12/2020    S234

Polen-Żywiec: Waterzuiveringswerkzaamheden

2020/S 234-576869

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 207-501160)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Związek Międzygminny ds. Ekologii
Postadres: ul. ks. pr. St. Słonki 22
Plaats: Żywiec
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 34-300
Land: Polen
Contactpersoon: Związek Międzygminny ds. Ekologii, ul. ks. pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec, Józef Bednarz – Przewodniczący Zarządu
E-mail: biuro@zmge.zywiec.pl
Telefoon: +48 338612898
Fax: +48 338602053
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zmge.zywiec.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA”

Referentienummer: PN 7/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Odpowiedź:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA”:

— część 1 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa – kontrakt 20g”,

— część 2 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Milówka – kontrakt 12e”,

— cześć 3 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Radziechowy Wieprz – kontrakt 21h”,

— część 4 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły – kontrakt 14d”,

— część 5 – „Budowa ok. 0,45 km i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów) – kontrakt 18-4”.

Zamówienie udzielane w 5 częściach.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 207-501160

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 08/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 04/02/2021
Te lezen:
Datum: 05/02/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 08/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: