Werken - 576876-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-576876

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 163-395692)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Nationaal identificatienummer: 368302575
Postadres: ul. Grzybowska 80/82
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Sylwia Wysocka
E-mail: Sylwia.Wysocka@wody.gov.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://wodypolskie.bip.gov.pl/
Adres van het kopersprofiel: http://szczecin.wody.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontrakt 1B.3/1 „Etap I – Baza postojowo-cumownicza dla jednostek lodołamaczy”

Referentienummer: SZ.JRP.2810.37.1B.3/1.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na Kontrakt 1B.3/1 „Etap I – Baza postojowo-cumownicza dla jednostek lodołamaczy”. Zamawiający przewiduje finansowanie zamówienia ze środków budżetu państwa, ze środków z pożyczek udzielonych Rządowi Rzeczpospolitej przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) oraz przez Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na budowie nabrzeża postojowo-cumowniczego, nabrzeża techniczno-remontowego, poszerzenia basenu manewrowo-postojowego, budowie hali wraz z wiatą i częścią socjalną.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 163-395692

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:
Datum: 31/03/2021
Te lezen:
Datum: 31/05/2021
VII.2)Overige nadere inlichtingen: