Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul TED participând la un scurt sondaj!

Servicii - 576879-2019

05/12/2019    S235    Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

2019/S 235-576879

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 229-562215)

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Național al Patrimoniului
Număr naţional de înregistrare: 10444949
Adresă: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 040157
Țară: România
Persoană de contact: Domnița Maria Traistaru
E-mail: maria.traistaru@patrimoniu.gov.ro
Telefon: +40 213169082
Fax: +40 213169084

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.patrimoniu.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Elaborare studii de fundamentare și investigații în vederea întocmirii proiectului de consolidare, restaurare și punere în valoare a obiectelor: Tronsoanele 1-6, Tronso [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 10444949_2019_PAAPD_1098591
II.1.2)Cod CPV principal
71241000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de elaborare studii de fundamentare și investigații în vederea întocmirii proiectului de consolidare, restaurare și punere în valoare a obiectelor: Tronsoanele 1-6, Tronsoanele 8-23, Tronsonul 25, Turnul Cojocarilor, Turnul Măcelarilor, Turnul cu Ceas, Turnul Fierarilor, Turnul Cizmarilor și Turnul Croitorilor, Turnul Tăbăcarilor, Turnul Cositorarilor, Turnul Frânghierilor, Bastionul Măcelarilor, Bastionul Cositorarilor și Bastionul Castaldo din cadrul obiectivului „Fortificațiilor Cetății Sighișoara”, cod LMI MS-II-a-A-15805.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 21 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare pana cel tarziu in a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Valoarea estimată, exprimată în lei, fără TVA a serviciilor ce urmează a fi contractate, este 793 055,12 RON, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/12/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 229-562215

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.2.5
Lot nr.: 4
Locul textului ce urmează să fie modificat: Criterii de atribuire punctaj factori de evaluare
În loc de:

Pretul ofertei Componenta financiara 40 % Punctaj maxim total 40 Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. Experiența profesională a personalului-cheie 24 % Punctaj maxim total 24 1.Expert/specialist atestat MCIN: studii, cercetări și inventariere monumente istorice: 12 puncte 2.Specialist atestat MCIN: urbanism istoric: 6 puncte 3.Arheolog expert/specialist, înscris în Registrul Arheologilor, cu experiență în cercetări privind perioada medievală – 6 puncte Algoritm de calcul: Pentru fiecare dintre cei 3 experți anterior enumerați, algoritmul de calcul este: a) pentru experiența dovedită prin implicarea în proiecte similare, pe aceeași poziție sau, dacă este cazul, pe o poziție superioară celei pe care o va deține în prezentul proiect, constând în implicarea în 2 până la 3 proiecte se acordă ¼ din punctajul maxim alocat specialistului/expertului respectiv; b) pentru experiența dovedită prin implicarea în proiecte similare, pe aceeași poziție sau, dacă este cazul, pe o poziție superioară celei pe care o va deține în prezentul proiect, constând în implicarea în 4 până la 5 proiecte se acordă 1/2 din punctajul maxim alocat specialistului/expertului respectiv; c) pentru experiența dovedită prin implicarea în proiecte similare, pe aceeași poziție sau, dacă este cazul, pe o poziție superioară celei pe care o va deține în prezentul proiect, constând în implicarea în peste 5 proiecte se acordă punctajul maxim alocat specialistului/expertului respectiv. Propunerea tehnică, precum și demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și planificarea adecvată a resurselor umane și a activităților 36 % Punctaj maxim total 36 A fost stabilit un numar de 6 (șase) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului.Subfactorii sunt: 1.Abordarea propusă pentru implementarea contractului 2.Resursele și realizările corespunzătoare fiecărei activități 3.Gradul de detaliere privind organizarea activităților 4.Calendarul de implementare a activităților specifice contractului 5.Utilizarea eficientă a resurselor alocate în vederea îndeplinirii cu succes a tuturor activităților specifice proiectului 6.Numărul de zile de muncă prevăzut pentru fiecare categorie de expert în fiecare lună pe parcursul perioadei de execuție a contractului Algoritm de calcul: Fiecare subfactor va fi apreciat în funcție de calificativul „foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luând în considerare liniile directoare prezentate în tabelul de mai jos. Fiecărui calificativ îi corespunde o notă. Nota pentru calificativul „foarte bine” este 6, nota pentru calificativul „bine” este 3, nota pentru calificativul „acceptabil” este 1 Punctajul tehnic total al ofertei tehnice se calculează prin însumarea punctajelor tehnice obținute în urma aplicării fiecărui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă la evaluarea acelui subfactor.

A se citi:

Pretul ofertei Componenta financiara 31 % Punctaj maxim total 31 Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. Experiența profesională a personalului-cheie 27 % Punctaj maxim total 27 1.Expert/specialist atestat MCIN domeniul 3 studii, cercetări și inventariere monumente istorice, specializarea A: 9 puncte 2.Specialist atestat MCIN domeniul 2 urbanism istoric, specializarea A: 9 puncte; 3.Arheolog expert/specialist, înscris în Registrul Arheologilor, cu experiență în cercetări privind perioada medievală – 9 puncte Algoritm de calcul: Pentru fiecare dintre cei 3 experți anterior enumerați, algoritmul de calcul este: a) pentru experiența dovedită prin implicarea în proiecte similare, pe aceeași poziție sau, dacă este cazul, pe o poziție superioară celei pe care o va deține în prezentul proiect, constând în implicarea în 2 până la 3 proiecte se acordă ¼ din punctajul maxim alocat specialistului/expertului respectiv; b) pentru experiența dovedită prin implicarea în proiecte similare, pe aceeași poziție sau, dacă este cazul, pe o poziție superioară celei pe care o va deține în prezentul proiect, constând în implicarea în 4 până la 5 proiecte se acordă 1/2 din punctajul maxim alocat specialistului/expertului respectiv; c) pentru experiența dovedită prin implicarea în proiecte similare, pe aceeași poziție sau, dacă este cazul, pe o poziție superioară celei pe care o va deține în prezentul proiect, constând în implicarea în peste 5 proiecte se acordă punctajul maxim alocat specialistului/expertului respectiv. Se consideră proiecte similare contractele încheiate în vederea elaborării de expertize și/sau studii și/sau investigații, în domeniile solicitate, pe obiective monumente istorice de aceeași categorie (A) și/sau (B) și/sau sistem constructiv. Ofertanții au posibilitatea ca prin intermediul unui specialist / expert să îndeplinească simultan două criterii enunțate în cadrul listei cu personalul cheie, cu condiția ca acesta să dețină atestatele MCIN aferente pentru domeniile respective. Propunerea tehnică, precum și demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și planificarea adecvată a resurselor umane și a activităților 42 % Punctaj maxim total 42 A fost stabilit un numar de 6 (șase) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului.Subfactorii sunt: 1.Abordarea propusă pentru implementarea contractului 2.Resursele și realizările corespunzătoare fiecărei activități 3.Gradul de detaliere privind organizarea activităților 4.Calendarul de implementare a activităților specifice contractului 5.Utilizarea eficientă a resurselor alocate în vederea îndeplinirii cu succes a tuturor activităților specifice proiectului 6.Numărul de zile de muncă prevăzut pentru fiecare categorie de expert în fiecare lună pe parcursul perioadei de execuție a contractului Algoritm de calcul: Fiecare subfactor va fi apreciat în funcție de calificativul „foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luând în considerare liniile directoare prezentate în tabelul de mai jos. Fiecărui calificativ îi corespunde o notă. Nota pentru calificativul „foarte bine” este 7, nota pentru calificativul „bine” este 4, nota pentru calificativul „acceptabil” este 1 Punctajul tehnic total al ofertei tehnice se calculează prin însumarea punctajelor tehnice obținute în urma aplicării fiecărui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă la evaluarea acelui subfactor.

VII.2)Alte informații suplimentare:

Pentru informații suplimentare, consultați documentele de licitație corespunzătoare.