Werken - 576880-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Berlijn: Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk

2020/S 234-576880

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 222-542121)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung
Postadres: Mauerstraße 83-84
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10117
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@f-v-v.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.flucht-vertreibung-versoehnung.de/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erstausstattung im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung

Referentienummer: SFVV_2020_611-14: Tischlerarbeiten + Metallbau
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45420000 Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Einbau von Tischler / Metallprodukten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 222-542121

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/02/2021

Te lezen:

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/02/2021

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: