Werken - 576891-2020

01/12/2020    S234

België-Zele: Bouwen van gebouwen

2020/S 234-576891

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 217-529111)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OCMW Zele, bjgestaan door Belfius Bank nv
Nationaal identificatienummer: 0403.201.185_18602
Postadres: Padweg 4A
Plaats: Zele
NUTS-code: BE232 Arr. Dendermonde
Postcode: 9240
Land: België
Contactpersoon: de heer Eric Van Holewinckel, Directeur Ruimte & Infrastructuur
E-mail: Eric.VanHolewinckel@zele.be
Telefoon: +32 52459841
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zele.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391741

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OCMW Zele: bouwen van assistentiewoningen

Referentienummer: Belfius-I1102/P1-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Perceel 1: ruwbouw — afwerking — technieken (hvac, sanitair, elektriciteit).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 217-529111

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Nieuw document toegevoegd: 20201125, OCMW Zele, aanbesteding P1, vragen en antwoorden.