Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Árubeszerzések - 576893-2018

29/12/2018    S250

Magyarország-Budapest: Gépjárművek

2018/S 250-576893

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000956042018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000956042018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mikrobusz beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000956042018
II.1.2)Fő CPV-kód
34100000 Gépjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés „Mikrobusz beszerzése, valamint oktatási szolgáltatás nyújtása” tárgyban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34100000 Gépjárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

1163 Budapest, Újszász út 37-39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tárgy: Mikrobusz beszerzése, valamint oktatási szolgáltatás nyújtása

Mennyiség: 12 darab (+4 darab opciós mennyiség)

Karosszéria egyterű, minimum 3+1 ajtóval, melyből legalább 1 db jobb oldali tolóajtó és egy hátsó üvegezett ajtó

Szállítható személyek száma 1+8 fő

Motor Dízelüzemű

Motor maximális teljesítménye Pmax≥100 KW

Környezetvédelmi besorolás EURO-6

Hajtás elsőkerék

Jármű magassága >2100 mm

Tengelytáv (előírás: ≥3000 mm) többlet követelmény: ≥3400 mm

Automata, vagy mechanikus 6 sebességes nyomatékváltó.

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Motor maximális teljesítménye (kW) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő kiköti a + 4 darab mikrobusz vételének lehetőségét, a rendelkezésre álló fedezet függvényében. Az opció lehívásáról és végleges mennyiségéről Ajánlatkérő az összegezésben rendelkezik.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr. 1) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. 1 II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtaniuk. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 1 szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpont szerinti tényleges tulajdonosra vonatkozóan szükséges nyilatkozni. A Kr. 1 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kr. 1 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017(XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr. 2) 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a Kr. 1 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:

— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámait

— mióta vezeti az AT számláját

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül fordult-e elő 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

Attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kr. 2 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan AT, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

A „sorbaállítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Kr. 1.§ (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Kr. 1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti „számlavezető pénzügyi intézménytől származó” igazolás benyújtására.

AK a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

AK hivatkozik a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontjára - a Kr. 1 21. § (1) bek. a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de max. 6 éven belül megkezdett, az állami normatíva szerinti, 5. kategóriájú, egyterű gépkocsi szállításait igazoló referenciával:

Igazolás: A Kr. 1 1. § (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Kr. 1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 1 2. § (5) bek. alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AT-nek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

A szállítás tárgya;

A szállítás mennyisége

Szerződéskötő másik fél megnevezése;

A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év/hó/napban

Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a Kr. 1 22. § (1) - (2) bek. szerint kell igazolni.

M2) Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontjára - a Kr. 1 21. § (1) bek. c) pontja alapján rendelkezzen a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (jármű forgalmazás vagy értékesítés) tevékenységére vonatkozó ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű rendszerszabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékaival.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 1 24. § (3) bek.-re.

Igazolás: A Kr. 1 1.§ (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a Kr. 1 2. § (5) bek. alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

M3) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontjára - a Kr. 1 21. § (1) bek. h) pontja alapján nyújtsa be a beszerzendő jármű leírását, - a műszaki követelményeknek megfelelően a 48/2011. (III.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti előírások figyelembevételével - olyan részletességgel, amelyből a műszaki leírásnak való megfelelősség megállapítható továbbá az alábbi paraméterekre is ki kell terjednie:

— CO2, NOx, NMHC es PM kibocsátás értékeire,

— üzemanyag-fogyasztás (l/100 km vagy g/kWh) EU direktíva szerinti hivatkozás: a jármű motorjának az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott CO2 emisszió értéke (típusbizonyítványban szereplő érték).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bek-re.

Igazolás: A Kr. 1 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. 1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 1 2. § (5) bek. alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására: M2) szerinti igazolás benyújtására; az M3) szerinti tartalmú, a megajánlott járműre vonatkozó leírás.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett legalább 9 darab az állami normatíva szerinti, 5. kategóriájú, egyterű gépkocsi szállítására vonatkozó referenciával.

M2.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (jármű forgalmazás vagy értékesítés) tevékenységére vonatkozó ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű rendszerszabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékaival.

Ajánlatkérő az ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen, de nem kizárólagosan bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), valalmint a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást.

M3) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a megajánlani kívánt gépjármű nem felel meg az alábbi előírásoknak, továbbá a műszaki leírásban foglalt követelményeknek:

A megajánlott járművek meghajtó motorjainak környezetvédelmi besorolása CO kibocsátás, NOx kibocsátás, HC és PM kibocsátás tekintetében legalább” EURO VI.” norma szerinti minősítés. A megajánlott járművek vegyes (Az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott kombinált fogyasztás érték.) üzemhez tartozó, gyár által megadott üzemanyag fogyasztása:

Vegyes fogyasztási érték: ≤ 7,9 l/100 km

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kr. 2 12. § (2) bekezdésében foglaltakra. (Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.) AK hivatkozik a Kr.2 12. § (2) bekezdésére!

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésére és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/02/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/02/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) - (8) bekezdésére és 16. §-ban foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. A Korm.r. 30.§ (4) bekezdés értelmében az AK a P1) pont szerinti, valamint M1) - M3) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

b. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

c. AK a IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónap időtartam alatt 60 napot ért.

d. A KKD korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető a http:// ekr.gov.hu weboldalon.

e. AK a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

AK a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat határozza meg:

1. rész.

1. részszempont: bruttó ajánlati egységár (fordított arányosítás módszere)

2. részszempont: Motor maximális teljesítménye (kW) (egyenes arányosítás módszere) az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb) 100 kW-nál.

Részszempontonként adható pontszám 0-10 pont. Maximálisan adható összpontszám: 100 pont.

f. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére

g. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamara jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

h. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötést megelőzően ajánlatkérő részére átadni.

i. AT a Kbt. 66. § (2) szerint nyilatkozzon.

j. Kbt. 66. §(6)bek. alapján AT jelölje meg a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni. Ezen részek tekintetében jelölje meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. Adott esetben nemleges nyilatkozat szükséges.

k. AT nyújtsa be a KKD számú melléklet sz. minta szerinti Kötelező nyilatkozatokat.

l. AT nyújtsa be magyar közlekedési hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvány kiadásáról szóló határozat (Általános Forgalombahozatali Engedély), vagy európai típusjóváhagyás kiadásáról szóló határozat másolati példányát mellékletek nélkül.

m. AT nyújtson be nyilatkozatot a szállított gépjármű(vek) élettartamára vonatkozó (5 év jótállás esetén évente megtenni tervezett 15 000 km esetén) üzembentartási költségeiről.

m. Ajánlattevő nyújtson be részletes kimutatást a bruttó egységáron felül, - a teljesítéssel összefüggésben felmerülő - és a számlán jogszabály által kötelezően külön feltüntetendő adó, illeték, más fizetési kötelezettség mértékéről.

o. FAKSZ: dr. Sebestyén Sára, lajstromszám:00813, dr. Fail Kinga, lajstrom szám: 00571.

p. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) eredménytelenségi okot.

q. Részekre történő ajánlattétel lehetősége nem biztosított, tekintettel arra, hogy egy típus kerül beszerzésre. A beszerezni tervezett gépjárművek és kiegészítőik egy egységet képeznek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2018