Werken - 576908-2020

01/12/2020    S234

Hongarije-Szeged: Bouwen van sportfaciliteiten

2020/S 234-576908

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: AK07096
Postadres: Széchenyi tér 10.
Plaats: Szeged
NUTS-code: HU333 Csongrád
Postcode: 6720
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Telefoon: +36 62564363
Fax: +36 62564292
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.szegedvaros.hu/onkormanyzat/
Adres van het kopersprofiel: https://www.szegedvaros.hu/onkormanyzat/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra komplett építési munkáinak generál kivitelezése

Referentienummer: 75-17-2789
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212200 Bouwen van sportfaciliteiten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra komplett építési munkáinak generál kivitelezése

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221250 Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
45232450 Bouwwerkzaamheden voor afwatering
45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333 Csongrád
Voornaamste plaats van uitvoering:

A teljesítés fő helyszíne: 10005/5 hrsz;10014/1 hrsz; 10313/1 hrsz.; 10367/51 hrsz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Fedett sportuszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúra építési munkákkal együtt.

Meghatározó paraméterek:

– Sportuszoda építése, amely megfelel a FINA előírások által támasztott követelményeknek, és nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas.

– Az épület teljes nettó alapterülete 13 305 m2, 4 szintes, 1163 fős lelátóval ellátott.

– Az -1 pinceszint +földszint +lelátószint+tetőszint szintelrendezésű épület jellemző tartószerkezete monolit vasbeton, cölöpalapozással, a sportmedence lefedése 50,1 m támaszközű térbeli, acélszerkezetű rácsos tartóval készül. A vasbeton tartószerkezetek összesen 14 801 m3 mennyiségben készülnek.

– Az uszoda egy 10 pályás versenymedencével, egy bemelegítő, egy melegvizes tanmedencével, egy melegvizes beltéri-kültéri kapcsolatos ülőmedencével, komplett vízgépészeti technológiai rendszerrel, valamint sportolói kondicionáló, wellness részleggel és a kapcsolódó létesítményekkel, (közműépítés, körfogalom építés, út-, járda- és 339 db parkoló építés, napelemes kiserőmű létesítése, kútfúrás, vízi létesítmények építése, troli felsővezeték kiváltás, kert- és tájépítészeti munkák, valamint közvilágítás átépítése) valamint eszközbeszerzéssel valósul meg.

A feladat részletes ismertetését, terveket, szakági műszaki leírásokat és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Világítás teljesítménye: 1500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas)

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 425
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 138-314367

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Vállalkozási szerződés

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
09/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: West Hungária Bau Kft.
Postadres: Vendel Park, Huber u. 1.
Plaats: Biatorbágy
NUTS-code: HU120 Pest
Postcode: 2051
Land: Hongarije
E-mail: whb@whb.hu
Telefoon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Dél-Konstrukt Zrt.
Postadres: Cserzy Mihály utca 35.
Plaats: Szeged
NUTS-code: HU333 Csongrád
Postcode: 6724
Land: Hongarije
E-mail: info@del-konstrukt.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 12 143 927 798.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W-D 2018 Konzorcium

Közös ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft.

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Adószáma: 11469830-2-44

És

Közös ajánlattevő neve: Dél-Konstrukt Zrt.

Székhelye: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 35.

Adószáma: 25284801-2-06

Kiegészítés a II.2.7) és a VII.1.5) pontokhoz: A szerződés időtartama naptári napban értendő.

A szerződés 1. számú módosításának dátuma: 2019. október 8.

A szerződés 2. számú módosításának dátuma: 2020. június 12.

A szerződés 3. számú módosításának dátuma: 2020. november 20.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45212200 Bouwen van sportfaciliteiten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221250 Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
45232400 Bouwwerkzaamheden voor riool
45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333 Csongrád
Voornaamste plaats van uitvoering:

A teljesítés fő helyszíne: 10005/5 hrsz;10014/1 hrsz; 10313/1 hrsz.; 10367/51 hrsz.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fedett sportuszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúra építési munkákkal együtt.

Meghatározó paraméterek:

– Sportuszoda építése, amely megfelel a FINA előírások által támasztott követelményeknek, és nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas.

– Az épület teljes nettó alapterülete 13 305 m2, 4 szintes, 1163 fős lelátóval ellátott.

– Az -1 pinceszint +földszint +lelátószint+tetőszint szintelrendezésű épület jellemző tartószerkezete monolit vasbeton, cölöpalapozással, a sportmedence lefedése 50,1 m támaszközű térbeli, acélszerkezetű rácsos tartóval készül. A vasbeton tartószerkezetek összesen 14801 m3 mennyiségben készülnek.

– Az uszoda egy 10 pályás versenymedencével, egy bemelegítő, egy melegvizes tanmedencével, egy melegvizes beltéri-kültéri kapcsolatos ülőmedencével, komplett vízgépészeti technológiai rendszerrel, valamint sportolói kondicionáló, wellness részleggel és a kapcsolódó létesítményekkel, (közműépítés, körfogalom építés, út-, járda- és 339 db parkoló építés, napelemes kiserőmű létesítése, kútfúrás, vízi létesítmények építése, troli felsővezeték kiváltás, kert- és tájépítészeti munkák, valamint közvilágítás átépítése) valamint eszközbeszerzéssel valósul meg.

A feladat részletes ismertetését, terveket, szakági műszaki leírásokat és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Világítás teljesítménye: 1500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas)

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 870
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 12 204 901 558.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: West Hungária Bau Kft.
Postadres: Vendel Park, Huber u. 1.
Plaats: Biatorbágy
NUTS-code: HU120 Pest
Postcode: 2051
Land: Hongarije
E-mail: whb@whb.hu
Telefoon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Dél-Konstrukt Zrt.
Postadres: Cserzy Mihály utca 35.
Plaats: Szeged
NUTS-code: HU333 Csongrád
Postcode: 6724
Land: Hongarije
E-mail: info@del-konstrukt.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. számú módosítás: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2. A teljesítési határidő:

A munkaterület átadásától számított 670 naptári nap.

2. számú módosítás: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2. A teljesítési határidő:

A munkaterület átadásától számított 830 naptári nap.

3. számú módosítás:Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2. A teljesítési határidő:

A munkaterület átadásától számított 870 naptári nap.

3. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített tartalékkerettel növelt nettó vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 60 973 760,-Ft

Felhasznált tartalékkerettel és a 3. sz. szerződésmódosítás folytán felmerült ellenszolgáltatás összegével növelt nettó vállalkozói díj: 12 204 901 558,-Ft

8.1. A vállalkozó műszaki kérdésekben érintett képviselője:

Dél-Konstrukt Zrt.

Név: Csányi János

Értesítési cím: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 35.

Telefon: +36 203490367

e-mail: csanyi.janos@del-konstrukt.hu

8.2. A vállalkozó szerződéses és pénzügyi kérdésekben érintett képviselője:

Dél-Konstrukt Zrt.

Név: Ádám Szilvia

Értesítési cím: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 35.

Telefon: +36 208523270

e-mail: adam.szilvia@del-konstrukt.hu

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy a Megrendelő valamint a műszaki ellenőr által is jóváhagyott költségvetésben szereplő szerződésmódosítás alapját képező munkák merültek fel a teljesítés során, amely munkákat a Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás keretében köteles elvégezni. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás alapján képező munkák nem változtatják meg a Vállalkozási Szerződés jellegét, és ezzel együtt illeszkednek a Vállalkozási Szerződés jellegéhez is, így a Kbt. 141.§ (2) bekezdésének utolsó fordulatában foglalt feltétel teljesül.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 12 143 927 798.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 12 204 901 558.00 HUF