Werken - 576911-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Praag: Aanleggen van snelweg

2020/S 234-576911

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nationaal identificatienummer: 65993390
Postadres: Na Pankráci 546/56
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 140 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Andrea Králová
E-mail: andrea.kralova@rsd.cz
Telefoon: +420 954902202
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rsd.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

Referentienummer: 02PA-000041
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233110 Aanleggen van snelweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Královéhradecký kraj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce.

Předmětem zakázky je samostatná realizace dálnice (výstavba hlavní trasy a souvisejících stavebních objektů). Jedná se o hlavní trasu kategorie D27,5/120. Celková délka 15 460 m (staničení 90,760-106,220 km).

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 55
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operační program Doprava.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 168-381889

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 02PA-000041
Benaming:

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
30/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Eurovia CS, a.s.
Nationaal identificatienummer: 45274924
Postadres: Národní 138/10
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@eurovia.cz
Internetadres: www.eurovia.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Metrostav a.s.
Nationaal identificatienummer: 00014915
Postadres: Koželužská 2450/4
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 180 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@metrostav.cz
Internetadres: www.metrostav.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Východ
Nationaal identificatienummer: 48035599
Postadres: K Silu 1143
Plaats: Pelhřimov
NUTS-code: CZ063 Kraj Vysočina
Postcode: 393 01
Land: Tsjechië
E-mail: info@swietelsky.cz
Internetadres: www.swietelsky.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 2 593 810 985.32 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malé či střední podniky (viz bod V.2.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45233110 Aanleggen van snelweg
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Královéhradecký kraj

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SO 485/1 - MÚK Plotiště km 95,35 - ZBV 47

Kabel byl instalován v období po vydání PDPS a před zpracováním RDS. V období provádění přeložky dálkového kabelu DCKYPY 7DM0,9 + 9XV1,2 + 26DM0,9 ve správě ČD - Telematika nebude v této době v úseku žst. Hradec Králové a žst. Všestary funkční traťové zabezpečovací zařízení typu RPB - réleový poloautomatický blok, jelikož v překládaném dálkovém kabelu se nachází kabelové žíly zajišťující funkci tohoto RPB. Také nebude funkční ani telefonické drážní spojení výpravčích (zapojovač + telefon) a vedení dopravní dokumentace (elektronický dopravní deník). Kabel zajišťující funkční traťové zabezpečovací zařízení byl rovněž umístěn po vydání PDPS. Z tohoto důvodu musí být zajištěno, dle předpisu SŽDC D1, v mezistaničním oddílu žst. Hradec Králové hlavní nádraží - žst. Všestary telefonické dorozumívání, které bude zajištěno po mobilním telefonu a vedení psaného dopravního deníku. Po naspojkování kabelu musí být provedeno přezkoušení závislostí a funkcí dotčeného zabezpečovacího zařízení.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 55
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 185 492.48 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Eurovia CS, a.s.
Nationaal identificatienummer: 45274924
Postadres: Národní 138/10
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@eurovia.cz
Internetadres: www.eurovia.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Metrostav a.s.
Nationaal identificatienummer: 00014915
Postadres: Koželužská 2450/4
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 180 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@metrostav.cz
Internetadres: www.metrostav.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Východ
Nationaal identificatienummer: 48035599
Postadres: K Silu 1143
Plaats: Pelhřimov
NUTS-code: CZ063 Kraj Vysočina
Postcode: 393 01
Land: Tsjechië
E-mail: info@swietelsky.cz
Internetadres: www.swietelsky.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

SO 485/1 - MÚK Plotiště km 95,35 - ZBV 47

Kabel byl instalován v období po vydání PDPS a před zpracováním RDS. V období provádění přeložky dálkového kabelu DCKYPY 7DM0,9 + 9XV1,2 + 26DM0,9 ve správě ČD - Telematika nebude v této době v úseku žst. Hradec Králové a žst. Všestary funkční traťové zabezpečovací zařízení typu RPB - réleový poloautomatický blok, jelikož v překládaném dálkovém kabelu se nachází kabelové žíly zajišťující funkci tohoto RPB. Také nebude funkční ani telefonické drážní spojení výpravčích (zapojovač + telefon) a vedení dopravní dokumentace (elektronický dopravní deník). Kabel zajišťující funkční traťové zabezpečovací zařízení byl rovněž umístěn po vydání PDPS. Z tohoto důvodu musí být zajištěno, dle předpisu SŽDC D1, v mezistaničním oddílu žst. Hradec Králové hlavní nádraží - žst. Všestary telefonické dorozumívání, které bude zajištěno po mobilním telefonu a vedení psaného dopravního deníku. Po naspojkování kabelu musí být provedeno přezkoušení závislostí a funkcí dotčeného zabezpečovacího zařízení.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

SO 485/1 - MÚK Plotiště km 95,35 - ZBV 47

Kabel byl instalován v období po vydání PDPS a před zpracováním RDS. V období provádění přeložky dálk. kabelu DCKYPY 7DM0,9 + 9XV1,2 + 26DM0,9 ve správě ČD - Telematika nebude v této době v úseku žst. Hradec Králové a žst. Všestary funkční traťové zabezpeč. zařízení typu RPB - réleový poloautomatický blok, jelikož v překládaném dálk. kabelu se nachází kabelové žíly zajišťující funkci tohoto RPB. Také nebude funkční ani telef. drážní spojení výpravčích (zapojovač + telefon) a vedení dopr. dokumentace (elektronický dopravní deník). Kabel zajišťující funkční traťové zabezpečovací zařízení byl rovněž umístěn po vydání PDPS. Z tohoto důvodu musí být zajištěno, dle předpisu SŽDC D1, v mezistaničním oddílu žst. Hradec Králové hlavní nádraží - žst. Všestary telef. dorozumívání, které bude zajištěno po mobil. telefonu a vedení psaného dopr. deníku. Po naspojkování kabelu musí být provedeno přezkoušení závislostí a funkcí dotčeného zabezpeč. zařízení.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 3 024 560 322.04 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 3 024 745 814.52 CZK