Werken - 576919-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Praag: Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

2020/S 234-576919

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ředitelství silnic a dálnic
Nationaal identificatienummer: 65993390
Postadres: Na Pankráci 546/56
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 140 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Lenka Krejčíková
E-mail: lenka.krejcikova@rsd.cz
Telefoon: +420 954901715
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rsd.cz
Adres van het kopersprofiel: http://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

D6 LS Pavlov-Velká Dobrá- oprava komunikace

Referentienummer: 02PU-001914
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Středočeský kraj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Na základě zpracované projektové dokumentace vycházející z provedené diagnostiky vozovky dle TP 87, dojde k opravě povrchu vozovky. D6-levá strana Pavlov-Velká Dobrá řeší opravu levého jízdního pásu dálnice D6. Z hlediska typu konstrukce vozovky a technologie opravy je navržená rekonstrukce rozdělena na čtyři úseky. V úseku km 10,560-1,610 bude provedena rekonstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 350 mm. V úsecích km 11,610-12,500 a 16,100-17,444 bude provedena rekonstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 380 mm. V úseku km 12,500-16,100 je navržena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně sanace podloží. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují zejména příčné, podélné a rozvětvené praskliny, úzké i široké, síťové trhliny, drobné výtluky, vyjeté koleje, místní poklesy a plošná deformace vozovky. V rámci stavebních prací bude řešeno i odvodnění komunikace (příkopy, nezpevněné krajnice), dosypání nezpevněných krajnic, dopravní značení.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 210
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 100-227675

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 02PU-001914
Benaming:

D6 LS Pavlov-Velká Dobrá- oprava komunikace

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
24/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Střed
Nationaal identificatienummer: 48035599
Postadres: Sokolovská 192/79
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 186 00
Land: Tsjechië
Internetadres: http://www.swietelsky.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Silnice Group a.s.
Nationaal identificatienummer: 62242105
Postadres: Na Florenci 2116/15
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
Internetadres: www.silnicegroup.com
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ČNES dopravní stavby, a.s.
Nationaal identificatienummer: 47781734
Postadres: Milady Horákové 2746
Plaats: Kladno
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 272 01
Land: Tsjechië
Internetadres: www.cnes.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Froněk, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 47534630
Postadres: Zátiší 2488
Plaats: Rakovník
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 269 01
Land: Tsjechië
Internetadres: www.fronek.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 178 799 663.72 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malé či střední podniky.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Středočeský kraj

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ZBV 12, SO 181/2

Předložená ZBV administruje náklady na dodatečné dopravně-inženýrské opatření („DIO“) a navazuje na ZBV č. 10 (SO 101), která se věnovala sanaci podloží na III. etapě.

Na základě zkušeností z I. etapy byl zpracován dodatečný průzkum podloží a byla prověřena možnost rekonstrukce dle zadávací dokumentace. V souladu s výsledky průzkumu bylo přistoupeno ve staničení km 12,5-12,0 a km 10,65-10,55 ke kompletní rekonstrukci konstrukce vozovky, v úseku km 12,0-10,485 bylo rozhodnuto o provedení recyklace za studena dle zadávací dokumentace. Na základě aktualizované etapizace, způsobu provádění prací a v důsledku zastižení nepředvídaných podmínek bylo nutné posunout období pro provádění III. etapy. Současně bylo třeba prodloužit dobu trvání DIO ve výši 36 dní a provádět jeho údržbu pro zajištění dopravní obslužnosti a bezpečnosti v daném staničení.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 210
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 644 472.40 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Střed
Nationaal identificatienummer: 48035599
Postadres: Sokolovská 192/79
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 186 00
Land: Tsjechië
Internetadres: http://www.swietelsky.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Silnice Group a.s.
Nationaal identificatienummer: 62242105
Postadres: Na Florenci 2116/15
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
Internetadres: www.silnicegroup.com
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Čnes dopravní stavby, a.s.
Nationaal identificatienummer: 47781734
Postadres: Milady Horákové 2746
Plaats: Kladno
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 272 01
Land: Tsjechië
Internetadres: www.cnes.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Froněk, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 47534630
Postadres: Zátiší 2488
Plaats: Rakovník
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 269 01
Land: Tsjechië
Internetadres: www.fronek.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

ZBV 12, SO 181/2

Předložená ZBV administruje náklady na dodatečné dopravně-inženýrské opatření („DIO“) a navazuje na ZBV č. 10 (SO 101), která se věnovala sanaci podloží na III. etapě.

Na základě zkušeností z I. etapy byl zpracován dodatečný průzkum podloží a byla prověřena možnost rekonstrukce dle zadávací dokumentace. V souladu s výsledky průzkumu bylo přistoupeno ve staničení km 12,5-12,0 a km 10,65-10,55 ke kompletní rekonstrukci konstrukce vozovky, v úseku km 12,0-10,485 bylo rozhodnuto o provedení recyklace za studena dle zadávací dokumentace. Na základě aktualizované etapizace, způsobu provádění prací a v důsledku zastižení nepředvídaných podmínek bylo nutné posunout období pro provádění III. etapy. Současně bylo třeba prodloužit dobu trvání DIO ve výši 36 dní a provádět jeho údržbu pro zajištění dopravní obslužnosti a bezpečnosti v daném staničení.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

ZBV 12, SO 181/2

Předložená ZBV administruje náklady na dodatečné dopravně-inženýrské opatření („DIO“) a navazuje na ZBV č. 10 (SO 101), která se věnovala sanaci podloží na III. etapě.

Na základě zkušeností z I. etapy byl zpracován dodatečný průzkum podloží a byla prověřena možnost rekonstrukce dle zadávací dokumentace. V souladu s výsledky průzkumu bylo přistoupeno ve staničení km 12,5-12,0 a km 10,65-10,55 ke kompletní rekonstrukci konstrukce vozovky, v úseku km 12,0-10,485 bylo rozhodnuto o provedení recyklace za studena dle zadávací dokumentace. Na základě aktualizované etapizace, způsobu provádění prací a v důsledku zastižení nepředvídaných podmínek bylo nutné posunout období pro provádění III. etapy. Současně bylo třeba prodloužit dobu trvání DIO ve výši 36 dní a provádět jeho údržbu pro zajištění dopravní obslužnosti a bezpečnosti v daném staničení.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 225 776 604.65 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 226 421 077.05 CZK