Werken - 576921-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Praag: Aanleggen van snelweg

2020/S 234-576921

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nationaal identificatienummer: 65993390
Postadres: Na Pankráci 546/56
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 140 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Zuzana Bujárková
E-mail: zuzana.bujarkova@rsd.cz
Telefoon: +420 954910231
Fax: +420 954910271
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rsd.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

R6 (D6) Lubenec, obchvat

Referentienummer: 07PT-000826
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233110 Aanleggen van snelweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

R6 (D6) Lubenec, obchvat

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233110 Aanleggen van snelweg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ041 Karlovarský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Silnice D6 v úseku Lubenec, obchvat

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Hlavní trasa je navržena v kategorii R25,5/100 podle nové ČSN 73601, délky 4,910 km. Silnice převezme převážnou část současného dopravního zatížení silnice I/6. Na obou vzájemných kříženích s hlavní trasou budou provedeny v rámci stavby její přeložky. V prostoru stavby je v km 76,778 severně od Lubence navržena mimoúrovňová křižovatka Lubenec se silnici II/226 Žlutice - Podbořany. Tato silnice bude v rámci stavby přeložena a upravena v délce, potřebné pro realizaci křižovatky. Při výstavbě bude využívána provizorní přeložka. V souvislosti s řešením MÚK Lubenec bude provedena i částečná přeložka silnice III/22610 směr Libyně. Kromě zmíněných přeložek silnic bude při stavbě provedeno několik přeložek současných polních cest tak, aby byl zachován dosavadní systém.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/03/2018
Einde: 31/10/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operační program doprava 2014–2020

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 024-050306

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 07PT-000826
Benaming:

R6 (D6) Lubenec, obchvat

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
29/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Společnost „R6 (D6) Swietelsky – Strabag”
Nationaal identificatienummer: 48035599
Postadres: Zemská 259
Plaats: Ejpovice
NUTS-code: CZ03 Jihozápad
Postcode: 337 01
Land: Tsjechië
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Strabag a.s.
Nationaal identificatienummer: 60838744
Postadres: Na Bělidle 198/21
Plaats: Praha 5
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 155 00
Land: Tsjechië
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 037 991 691.00 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45233110 Aanleggen van snelweg
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ041 Karlovarský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Silnice D6 v úseku Lubenec, obchvat

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ZBV č. 20.3

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/03/2018
Einde: 31/10/2021
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 037 991 691.00 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Společnost „R6 (D6) Swietelsky – Strabag"
Nationaal identificatienummer: 48035599
Postadres: Zemská 259
Plaats: Ejpovice
NUTS-code: CZ03 Jihozápad
Postcode: 337 01
Land: Tsjechië
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Strabag a.s.
Nationaal identificatienummer: 60838744
Postadres: Na Bělidle 198/21
Plaats: Praha 5
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 155 00
Land: Tsjechië
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

ZBV č. 20

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

ZBV č. 20.3 - stanoveny podmínky KÚ KK na zmírnění dopadů stavby na ŽP, u SO 205 vznesen KÚ KK požadavek na zřízení migračního prostupu pro středně velké savce a další drobné obratlovce, zejména obojživelníky. Kompletní přeprojektování SO 205 pro zajištění migrační propustnosti, nově navržena konstrukce z prefabrikovaného příčně děleného uzavřeného rámu o šířce 2,0 m a výšce 2,5 m, dojde ještě k doplnění přírodní půdy pod mostem.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 051 525 504.69 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 042 932 291.14 CZK