Leveringen - 576934-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Valladolid: Software voor licentiemanagement

2020/S 234-576934

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Postadres: Paseo Zorrilla, 1
Plaats: Valladolid
NUTS-code: ES418 Valladolid
Postcode: 47007
Land: Spanje
E-mail: EleCasVa@jcyl.es
Telefoon: +34 983413600
Fax: +34 983418856
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://contrataciondelestado.es/
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://contrataciondelestado.es/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro, implantación, mantenimiento y soporte de un sistema de información de laboratorio corporativo para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48218000 Software voor licentiemanagement
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro, implantación, mantenimiento y soporte de un sistema de información de laboratorio corporativo para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 970 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48600000 Database- en besturingssoftware
72590000 Professionele dienstverlening in verband met computers
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES41 Castilla y León
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centros hospitalarios de Castilla y León.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro, implantación, mantenimiento y soporte de un sistema de información de laboratorio corporativo para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 970 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
22/02/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
Plaats: Zamora
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020