Leveringen - 576936-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Hengelo: Archiefsystemen

2020/S 234-576936

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hengelo
Nationaal identificatienummer: 08218146
Postadres: Burgemeester Jansenplein 1
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7551 EC
Land: Nederland
Contactpersoon: Mike de Boer
E-mail: mike.deboer@hengelo.nl
Telefoon: +31 620962060
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hengelo.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=165003
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Archiefoplossing bouw- en milieudossiers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39132000 Archiefsystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Hengelo (hierna: de Opdrachtgever) is voornemens een archiefoplossing met betrekking tot bouw- en milieudossiers aan te besteden. Gepland is om in januari 2021 te starten met de aanbesteding. Ter voorbereiding op deze aanbesteding wil de Opdrachtgever een aantal vragen voorleggen aan marktpartijen in de vorm van een marktconsultatie. De Opdrachtgever ziet deze marktconsultatie als een kans om marktpartijen vroegtijdig te consulteren rondom hun ideeën, kennis en inzichten met betrekking tot een aantal hoofdkeuzes die in de aanbesteding vorm moeten worden gegeven.

Specifiek beoogt de Opdrachtgever hiermee:

— meer inzicht te verkrijgen in de markt,

— de uitvraag beter aan te laten sluiten op de mogelijkheden van de markt,

— inkooprisico’s tijdig te kunnen overzien en te beheersen,

— een goede inschatting te kunnen maken van de concurrentie en interesse.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
92512000 Archiefdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanleiding voor het houden van deze marktconsultatie is een dreigend tekort aan opslagcapaciteit voor de bouw- en milieudossiers. Op dit moment lopen er twee projecten om de bouw- en milieudossiers te digitaliseren en substitueren. De opslagcapaciteit die hiervoor benodigd is, blijkt in de praktijk veel meer te zijn dan bij aanvang van de projecten was ingeschat. Hierdoor zijn wij op korte termijn op zoek naar nieuwe opslagcapaciteit. Het toegankelijk maken van het archief via een zoekfunctionaliteit is tevens onderdeel van de vraag. Tevens willen we tegelijkertijd ook de mogelijkheden tot het extern toegang krijgen tot het archief verder onderzoeken, inclusief eventueel het e-anonimiseren.

Het doel van deze marktconsultatie is:

— Inzicht verkrijgen in de haalbaarheid van specifieke eisen en criteria,

— Inzicht verkrijgen in de kosten,

— Inzicht krijgen in de verschillende leveranciers en oplossingen

— Inzicht verkrijgen in de ontwikkelingen, innovaties en mogelijkheden die kunnen leiden tot efficiëntie en/of kostenbesparingen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/12/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Via Vraag & Antwoord module negometrix.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020