Leveringen - 576937-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Zwolle: Brandbluswagens

2020/S 234-576937

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veiligheidsregio IJsselland
Nationaal identificatienummer: 501670931
Postadres: Marsweg 39
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8013 PE
Land: Nederland
Contactpersoon: Camiel Prevoo
E-mail: k.scholing@vrijsselland.nl
Telefoon: +31 881197462
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrijsselland.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie — marktconsultatie hulpverleningsvoertuigen t.b.v veiligheidsregio IJsselland (verwachte einddatum: 11.12.2020)

Referentienummer: P202035/7657
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De VRIJ is voornemens om voor haar wagenpark een aantal Hulpverleningsvoertuigen in twee uitvoeringen aan te schaffen: type HV-1 en type HV-2. Dit ter vervanging van de huidige hulpverleningsvoertuigen. Hierbij wil de VRIJ maximaal gebruikmaken van de kennis in de markt en wil u uitnodigen hierin actief mee te denken om de meest recente innovaties qua techniek en technologie te betrekken c.q. te implementeren in de uitvoeringen HV-1 en HV-2. Hiermee wil de VRIJ een idee krijgen van wat er wel en niet mogelijk is qua hulpverleningsvoertuigen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HV-1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75251000 Brandweerdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vijf.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HV-2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75251000 Brandweerdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vijf.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
18/12/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020