Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 576943-2019

05/12/2019    S235

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de eventos

2019/S 235-576943

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00699021
Dirección postal: Hlboká cesta 2
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 833 36
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Edita Sukubová
Correo electrónico: edita.sukubova@mzv.sk
Teléfono: +421 259782894
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mzv.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1703

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019

Número de referencia: 050913/2019-ODME-0073276
II.1.2)Código CPV principal
79952000 Servicios de eventos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
72710000 Servicios de red local
70332200 Servicios de administración de propiedades comerciales
45311000 Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos
03121210 Arreglos florales
79822500 Servicios de diseño gráfico
92370000 Técnico de sonido
79341000 Servicios de publicidad
64224000 Servicios de teleconferencia
70220000 Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a bienes raíces no residenciales propios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Slovenská republika

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 (MiR 2019) v zmysle požiadaviek vypracovaných Sekretariátom OBSE - Logistical and Administrative Aspects relating to Ministerial Council Meetings. Povinnosť zabezpečiť MiR 2019 vyplýva z predsedníctva SR v OBSE v roku 2019. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 15/11/2019
Fin: 06/12/2019
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

Nepresiahne 4 roky.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 199-484173

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
09/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)
Número de identificación fiscal: 00211087
Dirección postal: Viedenská cesta 3 - 7
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 851 01
País: Eslovaquia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 1 794 611.00 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2019

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
79952000 Servicios de eventos
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
72710000 Servicios de red local
70332200 Servicios de administración de propiedades comerciales
45311000 Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos
03121210 Arreglos florales
79822500 Servicios de diseño gráfico
92370000 Técnico de sonido
79341000 Servicios de publicidad
64224000 Servicios de teleconferencia
70220000 Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a bienes raíces no residenciales propios
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Slovenská republika

VII.1.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 (MiR 2019) v zmysle požiadaviek vypracovaných Sekretariátom OBSE - Logistical and Administrative Aspects relating to Ministerial Council Meetings. Povinnosť zabezpečiť MiR 2019 vyplýva z predsedníctva SR v OBSE v roku 2019. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 15/11/2019
Fin: 06/12/2019
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

Nepresiahne 4 roky.

VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1 794 611.00 EUR
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)
Número de identificación fiscal: 00211087
Dirección postal: Viedenská cesta 3 - 7
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 851 01
País: Eslovaquia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Technický výkres konferenčných a bezpečnostných priestorov, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 Špecifikácia priestorov a parkovacích miest Zmluvy sa nahrádza novým technickým výkresom konferenčných a bezpečnostných priestorov; nový technický výkres konferenčných a bezpečnostných priestorov je zároveň prílohou Dodatku č. 1.

Článok 4.2 Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:

4.2 Konferenčné priestory podľa bodu 4.1 s výnimkou priestorov pre catering takto označených v Prílohe č. 1 poskytovateľ prenecháva objednávateľovi, aby ich užíval v dobe od 29.11.2019 od 8.00 hod. do 6.12.2019 do 24.00 hod. ako konferenčné priestory na účely konania podujatia špecifikovaného v bode 1.4 tejto zmluvy. Objednávateľ prevezme konferenčné priestory podľa tohto bodu písomným preberacím protokolom podpísaným oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, v ktorom zmluvné strany opíšu technický stav preberaných konferenčných priestorov. Poskytovateľ umožní od 27.11.2019 od 8.00 hod. vjazd vozidiel dodávateľov výpočtovej techniky objednávateľa do objektu výstaviska Incheba a vstup do konferenčných priestorov povereným zamestnancom objednávateľa na účely dovozu, rozmiestnenia, inštalácie a testovania výpočtovej techniky a IT infraštruktúry. Objednávateľ sa zaväzuje vopred doručiť poskytovateľovi zoznam vozidiel dodávateľov výpočtovej techniky podľa predchádzajúcej vety, vrátane ich EČV a zoznam poverených zamestnancov objednávateľa, pre ktorých žiada vstup do konferenčných priestorov.

Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že doručí poskytovateľovi časový harmonogram a priestorový plán vykonávania prác, a to v jednotlivých dňoch od 27.11.2019 do riadneho protokolárneho prebratia konferenčných priestorov objednávateľom.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Formálna oprava technického výkresu a úprava umožnenia vjazdu vozidiel dodávateľov výpočtovej techniky.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 1 794 611.00 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 1 794 611.00 EUR