Leveringen - 576963-2020

Submission deadline has been amended by:  13963-2021
01/12/2020    S234

Denemarken-Kopenhagen: Reservoirs

2020/S 234-576963

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: I/S Amager Ressourcecenter
Nationaal identificatienummer: 34 20 81 15
Postadres: Vindmøllevej 6
Plaats: København S
NUTS-code: DK01 Hovedstaden
Postcode: 2300
Land: Denemarken
Contactpersoon: Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefoon: +45 51168605
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.a-r-c.dk/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6ca00fd8-09a7-4109-8dd3-04bd061f1b6b/publicMaterial
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6ca00fd8-09a7-4109-8dd3-04bd061f1b6b/homepage
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6ca00fd8-09a7-4109-8dd3-04bd061f1b6b/homepage
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Indkøb af batteribeholdere_genudbud

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44611600 Reservoirs
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Den udbudte opgave er et genudbud af ARCs tidligere udbud for indkøb af batteribeholdere.

Den udbudte opgave omfatter indkøb af batteribeholdere på vegne af Københavns Kommune. ARC forpligtiger sig til at aftage de af udbuddet omfattede beholdere i det omfang, det løbende behov tilsiger det. Det af ARC estimerede behov er således ikke bindende for ARC.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen samt det øvrige udbudsmateriale for en uddybning af kravene til den udbudte opgave.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44610000 Tanks, reservoirs, containers en drukvaten
44613700 Vuilnisbakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Den udbudte opgave er et genudbud af ARCs tidligere udbud for indkøb af batteribeholdere.

Den udbudte opgave omfatter indkøb af batteribeholdere på vegne af Københavns Kommune. ARC forpligtiger sig til at aftage de af udbuddet omfattede beholdere i det omfang, det løbende behov tilsiger det. Det af ARC estimerede behov er således ikke bindende for ARC.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen samt det øvrige udbudsmateriale for en uddybning af kravene til den udbudte opgave.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Funktionalitet - Borger / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Funktionalitet – Renovatør / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Design og stabilitet / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Beskrivelse af forlængelser:

ARC har mulighed for at forlænge kontrakten i 2 gange op til 12 måneder til en samlet varighed af kontrakten på op til 7 år.

En eventuel forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én tilbudsgiver. ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Oplysning om tilbudsgivers resultat de seneste 3 reviderede regnskabsår

- Oplysning om tilbudsgivers soliditetsgrad det seneste reviderede regnskabsår

- Oplysning om tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Eventuele minimumeisen:

ARC stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- At tilbudsgiver har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 reviderede regnskabsår.

- At tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på min. 10 % i det seneste reviderede regnskabsår, og

- At tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. DKK for tingskade og 10 mio. DKK for personskade.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

ARC ønsker sikkerhed for, at den tilbudsgiver som kontrakten indgås med, har tilstrækkelig teknisk formåen og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart. Tilbudsgiver skal derfor oplyse følgende om teknisk og faglige formåen:

- Tilbudsgivers relevante referencer indenfor de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås en opgave, der i art og omfang relaterer sig til levering af produkter produceret af f.eks. overfladebehandlede stålplader og/eller andre vejrbestandige materialer til opbevaring og/eller anvendelse udendørs og gerne i form af produkter til lignende formål (f.eks. udendørs batteribeholdere eller lignende). Leverancen af disse produkter skal omfatte minimum 50 enheder og hvor opgaven er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference::

- Ordregiver (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden)

- Perioden for levering

- Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder produkttype, ordrestørrelse (antal i alt) samt tilbudsgivers rolle i opgaven

- Kontraktsum (kr. i alt ekskl. moms)

- Tilbudsgivers kvalitetsstyringsstandard/-system.

Eventuele minimumeisen:

- Tilbudsgiver skal angive minimum 1 relevant reference.

- Tilbudsgiver skal have udformet en kvalitetssikringsstandard/-system, som er i kraft og implementeret i virksomheden. Kravet gælder alene tilbudsgivers virksomhed og omfatter ikke eventuelle underleverandører.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbuddene.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende tilbudsgiver fremlægger faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig beslutning om den vindende tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse, jf. udbudsbetingelsernes punkt 11.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Internetadres: www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020