Leveringen - 576969-2020

01/12/2020    S234

Polen-Bydgoszcz: Medische apparatuur

2020/S 234-576969

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-094
Land: Polen
Contactpersoon: Lidia Szałek
E-mail: l.szalek@jurasza.pl
Telefoon: +48 525854096
Fax: +48 525854096
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://jurasza.umk.pl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://jurasza.umk.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://jurasza.logintrade.net/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatury medycznej: aparat do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi ACT, aparat do wsparcia oddechu, aparat USG, laser argonowy, cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych (...)

Referentienummer: NLZ.2020.271.112
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej: aparat do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi ACT, aparat do wsparcia oddechu, aparat USG, laser argonowy, cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych, stymulator zewnętrzny, cieplarka, zamrażarka, pH-metr, wiertarka ortopedyczna, wiertarka neurochirurgiczna do operacji głowy i kręgosłupa, piła chirurgiczna, automatyczna pompa do opaski uciskowej, USG okulistyczne, pompa do krążenia pozaustrojowego, wirówka laboratoryjna określonych w załączniku nr 2a i 2b do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa aparatu do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi ACT wraz z dostawą materiałów zużywalne do aparatu do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi ACT na okres 12 mies.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33120000 Opnamesystemen en onderzoekinstrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa aparatu do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi ACT wraz z dostawą materiałów zużywalne do aparatu do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi ACT na okres 12 mies.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowe, warunki gwarancyjne / Weging: 35.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość realizacji dostaw / Weging: 5.00
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 254 518.52 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa aparatu do wsparcia oddechu wraz z materiałami zużywalnymi do aparatu do wsparcia oddechu na okres 12 mies.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33180000 Functionele ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa aparatu do wsparcia oddechu wraz z materiałami zużywalnymi do aparatu do wsparcia oddechu na okres 12 mies.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowe, warunki gwarancyjne / Weging: 35.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość realizacji dostaw / Weging: 5.00
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 296.30 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa aparatu USG oraz lasera argonowego wraz z materiałami zużywalnymi do aparatu USG na okres 12 mies.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33112200 Echograaf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa aparatu USG oraz lasera argonowego wraz z materiałami zużywalnymi do aparatu USG na okres 12 mies.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowe, warunki gwarancyjne / Weging: 35.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość realizacji dostaw / Weging: 5.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 379 629.63 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa cieplarki do ogrzewania płynów infuzyjnych

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162100 Instrumentarium voor OK
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa cieplarki do ogrzewania płynów infuzyjnych

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowe, warunki gwarancyjne / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 29 629.63 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa stymulatora zewnętrznego

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33180000 Functionele ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa stymulatora zewnętrznego

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowe, warunki gwarancyjne / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa cieplarki

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa cieplarki

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowe, warunki gwarancyjne / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 629.63 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa pH-METRu

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38300000 Instrumenten voor metingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa pH-METru

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowe, warunki gwarancyjne / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 851.85 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa piły chirurgicznej oraz wiertarki ortopedycznej wraz z materiałami zużywalnymi do piły chirurgicznej oraz wiertarki ortopedycznej na okres 12 mies.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162100 Instrumentarium voor OK
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa piły chirurgicznej oraz wiertarki ortopedycznej wraz z materiałami zużywalnymi do piły chirurgicznej oraz wiertarki ortopedycznej na okres 12 mies.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowe, warunki gwarancyjne / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wiertarki neurochirurgicznej wraz z materiałami zużywalnymi do wiertarki neurochirurgicznej na okres 12 mies.

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162100 Instrumentarium voor OK
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa wiertarki neurochirurgicznej wraz z materiałami zużywalnymi do wiertarki neurochirurgicznej na okres 12 mies.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowe, warunki gwarancyjne / Weging: 35.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość realizacji dostaw / Weging: 5.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 166 666.67 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa automatycznej pompy do opaski uciskowej

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162100 Instrumentarium voor OK
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa automatycznej pompy do opaski uciskowej

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowe, warunki gwarancyjne / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 296.30 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa aparatu do krążenia pozaustrojowego z wymiennikiem ciepła

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33186000 Hart-longmachine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa aparatu do krążenia pozaustrojowego z wymiennikiem ciepła

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowe, warunki gwarancyjne / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 601 851.85 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wirówki laboratoryjnej

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa wirówki laboratoryjnej

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowe, warunki gwarancyjne / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 518.52 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości za spełniony, jeśli Wykonawca:

wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną, lecz nie więcej niż dwie dostawy tożsame lub podobne przedmiotowi zamówienia w danej części, tj:

— część 1: dostawa urządzeń i/lub materiałów zużywalnych do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi,

— część 2: dostawa aparatów i/lub materiałów zużywalnych do wsparcia oddechu metodą wysokoprzepływową,

— część 3: dostawa aparatów i/lub materiałów zużywalnych USG okulistycznych i/lub laserów okulistycznych,

— część 4: dostawa cieplarek do ogrzewania płynów infuzyjnych,

— część 5: dostawa stymulatorów zewnętrznych,

— część 6: dostawa urządzeń i/lub sprzętu laboratoryjnego,

— część 7: dostawa urządzeń i/lub lub sprzętu laboratoryjnego;

— część 8: dostawa napędów chirurgicznych, akcesoriów do napędów chirurgicznych i/lub materiałów zużywalnych do napędów chirurgicznych,

— część 9: dostawa napędów chirurgicznych, akcesoriów do napędów chirurgicznych i/lub materiałów zużywalnych do napędów chirurgicznych,

— część 10: dostawa aparatury medycznej wykorzystywanej na salach operacyjnych,

— część 11: dostawa pomp do krążenia pozaustrojowego,

— część 12: dostawa urządzeń i/lub sprzętu laboratoryjnego.

Nr części zamówienia; wartość (w PLN):

1. 82 240,00;

2. 15 000,00;

3. 123 000,00;

4. 9 600,00;

5. 8 100,00;

6. 1 500,00;

7. 600,00;

8. 48 600,00;

9. 54 000,00;

10. 6 900,00;

11. 195 000,00;

12. 6 000,00,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt 7.2 SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

17.1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji, tj. „Główne postanowienia umowy”.

17.2. Przyjmuje się, że główne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji nie zakwestionowane pisemnie przed upływem terminu składania ofert, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

12.6. Sesja otwarcia ofert, o której mowa w pkt 12.5 SIWZ, jest jawna i dokonana będzie w obecności osób i Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, w którym upływa termin składania ofert, do Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, (Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9) w Dziale Logistyki i Zamówień Publicznych, pokój nr 22a w budynku „A”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 9.1 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości:

części i kwoty 1–12 zamieszczone w SIWZ.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w punkcie 9 SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zamieszczone w SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993), zwanego dalej „rozporządzeniem ws dokumentów”;

2) w zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp i art. 24 ust. 11 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6 oraz 9 rozporządzenia ws dokumentów;

b) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws dokumentów;

c) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia ws dokumentów;

3) ofertę składa się za pośrednictwem platformy, wskazanej w pkt 8.1.1 SIWZ, zgodnie z Instrukcją korzystania z platformy, stanowiącą Załącznik nr 11 do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

18.1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180–198 ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

18.3 Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020