Leveringen - 576975-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Norrköping: Software voor tijdregistratie of human reousrces

2020/S 234-576975

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Migrationsverket
Nationaal identificatienummer: 202100-2163
Postadres: Slottsgatan 82
Plaats: Norrköping
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 601 70
Land: Zweden
Contactpersoon: Petra Rantzow
E-mail: petra.rantzow@ecenea.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.migrationsverket.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhwilisxc&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhwilisxc&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Personalsystem

Referentienummer: 3.2.1-2020-16734
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48450000 Software voor tijdregistratie of human reousrces
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Migrationsverket genomgår för närvarande en digital transformation för HR processer i syfte att nå en ökad grad av digitalisering och automatisering.

Med anledning av detta genomför Migrationsverket en upphandling av ett personalsystem för intern drift. Avtalsvärdet är uppskattat till omkring 18 000 000 kronor för avtalets inledande tre (3) år, uppskattningen utgör inte en garanti för ersättning.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48219300 Administratieve software
48400000 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
72212450 Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
72260000 Diensten in verband met software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Migrationsverket genomgår för närvarande en digital transformation för HR processer i syfte att nå en ökad grad av digitalisering och automatisering.

Med anledning av detta genomför Migrationsverket en upphandling av ett personalsystem för intern drift. Avtalsvärdet är uppskattat till omkring 18 000 000 kronor för avtalets inledande tre (3) år, uppskattningen utgör inte en garanti för ersättning.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/02/2021
Einde: 09/02/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

5 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/01/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/01/2021
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Linköping
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020