Leveringen - 576977-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Hässleholm: Eetbare producten van dierlijke oorsprong

2020/S 234-576977

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hässleholms kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0985
Postadres: Nytorget 1
Plaats: Hässleholm
NUTS-code: SE224 Skåne län
Postcode: 281 31
Land: Zweden
Contactpersoon: Maria Pettersson
E-mail: maria.pettersson@hassleholm.se
Telefoon: +46 451268084
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hassleholm.se/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=55395
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=55395
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Livsmedel 2021

Referentienummer: KLF 2020.905 Livsmedel
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03142300 Eetbare producten van dierlijke oorsprong
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Livsmedel

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03142300 Eetbare producten van dierlijke oorsprong
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
15800000 Diverse voedingsmiddelen
15881000 Gehomogeniseerde voedingspreparaten
15890000 Diverse voedingsmiddelen en droge waren
15894000 Verwerkte voedingsmiddelen
15896000 Diepvriesproducten
15897000 Blikconserven en veldrantsoenen
15897200 Blikconserven
44618420 Voedselblikken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224 Skåne län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skåne län

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Livsmedel

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2021
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Max 2 år

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/05/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Postadres: Kalendegatan 6
Plaats: Malmö
Postcode: 211 35
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefoon: +46 40353500
Fax: +46 40972490
Internetadres: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020