Leveringen - 576983-2020

01/12/2020    S234

Luxemburg-Luxemburg: Persoonlijke uitrusting

2020/S 234-576983

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administration des bâtiments publics
Postadres: 10, rue du Saint-Esprit
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU0 LUXEMBOURG
Postcode: L-1475
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Administration des bâtiments publics
E-mail: soumissions@bp.etat.lu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://abp.gouvernement.lu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21336&orgAcronyme=t5y
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21336&orgAcronyme=t5y
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21336&orgAcronyme=t5y
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux d’installations d’équipements spéciaux ateliers à exécuter dans l’intérêt de la construction du lycée technique agricole à Gilsdorf

Referentienummer: 2001987
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35810000 Persoonlijke uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Installation et équipements des ateliers spécifiques: mécanique, forestier, soudure, mécatronique, menuisier, horticole, électronique. La durée des travaux est de 30 jours ouvrables, à débuter le 2e trimestre 2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35810000 Persoonlijke uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU0 LUXEMBOURG
NUTS-code: LI LIECHTENSTEIN
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gilsdorf.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Installation et équipements des ateliers spécifiques: mécanique, forestier, soudure, mécatronique, menuisier, horticole, électronique. La durée des travaux est de 30 jours ouvrables, à débuter le 2e trimestre 2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Duits
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Les offres sont obligatoirement et exclusivement à remettre via le portail des marchés publics avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Toutes les conditions de participation sont indiquées dans les documents de soumissions. Les documents de soumission peuvent être retirés via le portail des marchés publics (www.pmp.lu). La remise électronique est obligatoire. Les offres sont obligatoirement et exclusivement à remettre via le portail des marchés publics avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture. Les offres sont à remettre via le portail des marchés publics (www.pmp.lu).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Juridictions administratives
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020