Leveringen - 576989-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Koblenz: Leerhulpmiddelen en -toestellen

2020/S 234-576989

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
Postadres: Bahnhofstr. 9
Plaats: Koblenz
NUTS-code: DEB17 Mayen-Koblenz
Postcode: 56068
Land: Duitsland
Contactpersoon: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@kvmyk.de
Telefoon: +49 261 / 108-0
Fax: +49 261/35860
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kvmyk.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E13466958
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IGS Pellenz - Ausstattung NAWI-Räume

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162200 Leerhulpmiddelen en -toestellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lose Ausstattung naturwissenschaftlicher Fach- und Sammlungsräume (Lehrsystem Naturwissenschaften).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 333 848.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB17 Mayen-Koblenz
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung von losen Ausstattungsgegenständen für die Neu-Einrichtung naturwissenschaftlicher Fach- und Sammlungsräume an der IGS-Pellenz, in Plaidt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 333 848.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/02/2021
Einde: 04/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Eintragung in ein Handelsregister.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Postadres: Stiftstraße 9
Plaats: Mainz
Postcode: 55116
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
Telefoon: +49 6131162234
Fax: +49 6131162113
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020